1021. Poselství Ježíše ze dne 6. prosince 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZLOVOLNÍ LIDÉ NA MÍSTECH S VLIVEM A DŮLEŽITOSTÍ


Mé děti, řekl jsem vám, že nakonec budete nenáviděny všemi národy. Pronásledování mého lidu už skutečně začalo všude a vy to musíte chápat a být připraveny to přetrpět, dokud nepřijde váš čas být zavolány ke Mně domů.

Nepřítel má plán vyhladit vše, co je ode Mne. Podlí lidé na vysokých pozicích (pozicích autority) pronesou proslovy a schválí zákony, aby to udělali. Moji lidé budou nazýváni lidmi nenávisti, ačkoli takoví nejsou. Tímto způsobem ti, v pozicích autority, obrátí mínění lidí proti vám a v krátkém čase budete pronásledováni kdekoli budete. Nakonec dojde k tomu, že vzít vaše životy bude povoleno zákonem, až nepřítel získá na Zemi moc.

Nelpěte příliš na tom, co vlastníte, mé děti, neboť až tyto zákony budou schváleny, pak to, co vlastníte, bude jako nic. Zmocní se vašeho vlastnictví a předají vás, abyste byly zabity. Nelpěte příliš na svých životech, neboť budete žít věčně se Mnou.

Linie byly vymezeny, lidé si vybrali strany. Nyní strany budou ve válce jedna s druhou. Vše, co jsem vám řekl, nastane rychle.

Nezapomeňte, že Já jsem s vámi ve všem, co budete snášet.

Ježíš


Mt 24, 7-14
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

Mt 28, 19-20
19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

zpět