1022. Poselství Ježíše ze dne 10. října 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


ZŮSTANU S VÁMI PO VŠECHNY DNY, AŽ DO KONCE SVĚTA


Moje drahé děti, můžete vidět, jak velký chaos vládne ve světě. To všechno dovolím proto, aby každý jasně viděl a zaujal stanovisko, na čí stranu se chce postavit. Nyní i nezasvěcení uvidí, kdo koho zastupuje.

Moje děti! Moje srdce krvácí, když myslím na to, že musím potrestat tento hříšný svět.

To, co jsem řekl Jonášovi, to si i dnes myslím, že musím litovat lidí a všechny statky, které jste vyprodukovali. Ale pravím vám, mnohem, mnohem větší škoda by byla, kdyby se zatratila duše člověka, než celý stvořený svět. Proto jsem zemřel bolestnou smrtí na kříži, abych zachránil duše. Když se nyní už natolik rozhojnil hřích a Zlý tolik duší stahuje do pekla, musím to zastavit. Ode dneška se vytrvale modlete za to, abych co nejdřív přišel zpět na tuto Zemi a zabil Zlého dechem svých úst. Abych jasem své slávy ukázal lidem, kdo je skutečný Kristus, Vykupitel, který je vykoupil svou smrtí na kříži.

Moje děti, modlete se za to, abych se vrátil v slávě a soudil Zemi. Obnovím tvář Země a začne vláda tisíciletého pokoje. Láska a pokoj se pak políbí. Tehdy vrátím člověka zpět do původního stavu, jak ho stvořil můj Otec. Znovu budou přebývat v rajské zahradě, spolu se Mnou. S tím rozdílem, že Já už nebudu v těle bohočlověka, ale budu s nimi v nejsvětější svátosti oltářní. Vyliji na ně svého Ducha Svatého a budou Mě velebit tak dokonalým a pravdivým způsobem, jako ještě nikdy předtím. Velebení prvních křesťanů bylo tomu podobné.

Moje drahé děti, myslete na to! Nezaobírejte se smetím. (Pán tím myslel na kacířství a bludy). Ve své duši Mě ustavičně velebte a chvalte. Vzdávejte Mi dík za všechno, za dobro, stejně jako za zlo. Očištění a potrestání světa je proto nyní nejpotřebnější, abych úplně smazal hřích a všechnu špínu, kterou hřích s sebou přinesl. Kdybych to neudělal, lidé by Mě zcela vyhladili z povrchu Země a Satan by byl pánem.

Zbožňovali by Lucifera v různých ošklivých podobách a přinášeli by mu oběti. Klesli by do hříchu do té míry, že by obětovali i své vlastní čisté, malé a nevinné děti této ohavné zdechlině. Ačkoli ty děti jsou mými dary. Ony jsou výstražná znamením pro svět, že i lidé by se měli stát tak čistí jako dnes narozené dítě, které jsem Já stvořil.

Mé děti, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale neumí způsobit škodu ve vaší duši. Bojte se jedině hříchu! Až vás budou pronásledovat, dám vám skrze Ducha Svatého takovou výřečnost, z níž nedokážou vyvolat hádku, ale přesto vás vyhubí z povrchu Země. Protože zastupujete Mě a jste jim na obtíž.

Nyní budete svědky mnoha podivuhodných znamení, která se ještě nikdy nestala, a ani se na této Zemi víc nestanou. Proroctví se naplní. Na nebi budou také znamení, která budou symbolicky ukazovat současný stav.

Srážka dvou planet znamená, že dobro a zlo se dostanou do konfliktu. Dobro, věčný Boží zákon, zničí moc Zlého.

Znamení jasného kříže na nebi znamená můj jásot, slávu a Vykoupení, které se událo na kříži. Již předem ukazuje, že se vrátím v slávě, v oblacích nebe, abych soudil svět.

Oheň, kterým zpopelním každý hřích a zlo, znamená, že Bůh je stravující oheň, Jenž plamenem své lásky zničí oheň nenávisti. Oheň lásky všechno vstřebá do sebe.

I když tyto elementy a tresty jsou strašidelné pro vaše křehké tělo, v němž mnozí zemřou, přesto se radujte a plesejte, že Bůh bude soudit tento svět, zničí hřích, aby na jeho místo položil svatost.

Tento svět se nyní svíjí v porodních bolestech. Je do něj vtištěna všechna Satanova lest, nesprávná myšlenka, zlomyslnost, jimiž chce zatratit duše. Nyní zuří strašný boj o duše.

Zlé hordy démonů spáchají vše, aby nic netušící dostali do pasti. Mají v úmyslu, aby je přesvědčili, že dobro je zlo, a o zlu, že je dobro. Svatí andělé zápasí o vás s démony.

Ale jen andělé strážní lidí, kteří se zasazují o Pravdu a prosí Mě o spásu, umějí bojovat proti démonům. Tehdy přikážu svým svatým andělům, aby zápasili o tyto duše. Tyto lidi odeberu ze Satanovy blízkosti a zachráním je ještě i tehdy, kdyby je zabili.

Moje děti, nezáleží na tom, jak dlouho zde žijete a jak, ale jen na tom, kam půjdete po vašem pozemském životě. Usilujte o záchranu své duše tak, že budete znát a dodržovat mé Zákony. Zůstanete-li Mi věrní, vaší odměnou bude věčné štěstí.

Víc než jakákoli modlitba a svaté praktikování svatosti, se Mi líbí, když duše hledá a vykonává mou vůli. To je největší modlitbou, je to samo o sobě svatost života. Protože skrze vás chci uskutečnit můj věčný svatý plán, abych vás mohl odměnit za vaše služby.

Moje maličké děti, Já jsem vždy s vámi, vždyť jsem to slíbil: Zůstanu s vámi po všechny dny, až do konce světa. Cítíte-li se opuštěné a osamělé, tehdy jsem s vámi sjednocen nejtěsněji. Tehdy je zapotřebí vaše víra, abyste Mi se silnou vírou důvěřovali i v mém příslibu. Když vás budou pronásledovat a budete mít těžký osud, myslete na tato má slova! Ten, kdo důvěřuje Bohu, nebude nikdy zahanben. Neboť Já jsem věčný, všemohoucí a věrný.

Žehnám vás překypující, nekonečnou, věčnou láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého: Mt 19, 28.

28: Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět