1025. Poselství Boha Otce ze dne 9. prosince 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZMĚNY


Mnoho změn přichází do vašich životů, mé děti, a nejsou všechny dobré. Vstupujete do času pronásledování, nepodobnému žádnému před ním, kdy se stane pro mé lidi všední, že budou zabiti, budou-li veřejně hlásat mé svaté jméno. Musíte nastavit svá srdce, aby se nevzdávala a činit, co je nutné, abyste dosáhly nebe. To se příčí vaší lidské přirozenosti, proto se musíte rozhodnout už předem, jak budete jednat.

Bude nepřítel schopen vás umlčet? Budete stále velebit mé jméno, až se stane zakázané? Budete souhlasit s mými nepřáteli, abyste si zachránili kůži? Neboť zachránit svou kůži tímto způsobem, je ztratit svou věčnou duši. Musíte se rozhodnout, který z nás bude váš Bůh.

Dávejte si pozor, abyste nevěřily, že jste ve své víře silnější, než jste, neboť ti, kdo jsou slabí ve víře, budou snadno přesvědčeni Mě zapřít pro kus chleba, až bude velká nouze. Nenechejte nepřítele, aby vás polapil nepřipravené.

Bůh Otec


Mt 24, 9-10
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

Jan 15, 18-21
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Mt 10, 33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

zpět