103. Poselství Matky Spásy ze dne 27. října 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VYZÝVÁM KAŽDÉHO Z VÁS, ABYSTE BYLI POSLOVÉ SLOVA A BOŽÍ LÁSKY


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám, můj mateřský plášť stále pokrývá věrný lid mého Syna.

Snažně vás prosím, věnujte nejvyšší pozornost naléhavým výzvám mého Syna, určené vám, abyste udržovaly své fyzické smysly v neustálém procvičování a dosáhly toho, aby byly více duchovní než tělesné.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte pochopit, že v těchto tak těžkých chvílích, v nichž žije lid mého Syna, je podstatné, abyste neustále umrtvovaly lidskou vůli skrze lásku, aby pochopila, že se musí podrobit neustálému hledání, aby se stala více duchovní než tělesnou a popírala lidské rozmary.

Můj Syn chce věrný lid. Chce děti, které svým bratrům projevují porozumění. Každý má svou vlastní osobnost, přesto musí děti v těchto časech usilovat, aby se jejich osobnost neobracela ke světskému, ale tíhla ke svatosti, neboť jedině tato cesta vám umožní vytrvat až do konce.

Z různých zdrojů slyšíte data, oznámení, věnujete pozornost všemu... Místo toho byste se měly zaměřit na svůj duchovní růst, na snahu opustit vše, co je světské a hříšné.

Víte velmi dobře, co musíte změnit, abyste se přiblížily Boží vůli a splynuly s ní...
Mluvíte o dobročinnosti, a když můj Syn vás přivede ke zkoušce s vám podobnými, převládne lidské ego. Ne, děti, takovým způsobem nemůžete podávat svědectví tomu, co říkáte svými slovy, ale musíte vydávat svědectví tím, že pracujete a jednáte s vírou, nadějí a láskou.

Toto cvičení smyslů je nanejvýš důležité, neboť když, a jen když jdou smysly od spíše nevědomého používání k tomu, co se líbí vůli mého Syna, dokážete se stát méně světskými a více oddaní práci a jednání mého Syna.

Přicházím, abych vám přinesla Živou Vodu, přicházím vás ponořit do Živé Vody – regenerovat vás a očistit Vodou lásky, oddanosti a poslušnosti, které po vás nebe požaduje.

Musíte být ochotní být poslušní, protože poslušnost je uměním svatých duší. Poslušnost neznamená jít slepě, ale jít ve světle Ducha Svatého a používat dar rozlišování. Vyzývala jsem vás, abyste se sjednotili s mým Synem, šli po cestě lásky a znali a zkoumali Slovo mého Syna, abyste nešli slepě, ale osvíceni Znalostí, Moudrostí, a tak pochopili, že poslušnost k naší Boží vůli je nutná, i když nechápete 'proč a proto' věcí...

Můj Syn vidí dál, než vidíte vy, i člověk dokáže vidět dál, nepoužívá-li smysl zraku jako čistě tělesný smysl. Zasvěťte smysl zraku mně, a pak uvidíte, co v této chvíli nemůžete vidět.

Můj Syn urychluje kroky svého lidu. Máte tolik požehnání, tolik darů, ale držíte je uzamčené z nevědomosti a často ze strachu. Ale pohleďte, já přicházím ve jménu mého Syna z lásky k lidu mého Syna, z lásky k vám, kteří jste mé děti, abych vám řekla – uvolněte tyto dary, tyto ctnosti, které držíte pod zámkem, abyste je položily před našeho Ducha Svatého, aby to byl On, kdo vás vede, a tak se dokážete stát víc duchovní, v poslušnosti k Slovu mého Syna.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, velké je utrpení, které stojí před vámi. Tím důležitější je, abyste byly více z nebe a méně ze Země.

Celá Země bude otřesena, bude se otáčet kolem své osy, voda moří se nedá zkrotit a pozvedne se na pevninu. Země se bude silně třást, budete prožívat mimořádně silné okamžiky a jen s pravou vírou v zaslíbení mého Syna a pod mou ochranou, a s pomocí vašich společníků na cestě a přímluvou svatých, zůstanete stát.

Naléhavě se potřebujete připravit a vědět, praktikovat a získat znalosti potřebné k přežití bez pokročilé technologie.

Poznáte brzy, velmi brzy, že hvězda, kterou je Slunce, zaútočí na celou zemi a lidská technologie bude proměněna v popel. To bude pro člověka znamenat chaos, jelikož zcela závisíte na technologii. Musíte prozkoumat, jak přežít bez této technologie, která vás učinila snadnou kořistí pro Satana, protože zakalil vaše myšlení a zatvrdil vaše srdce do té míry, že někteří z vás se stali zombie, bloudící kolem, zcela ovládnuti negativními vlivy vědy a zneužité technologie.

Ještě jste nerozpoznali chapadla Satana, které jednaly už dlouho a v tomto čase se vrhly na všechny duše. To, co vy vidíte jako normální, vede k velkým hříchům, velkým urážkám mého Syna, k velké a silné bolesti mého Neposkvrněného Srdce, a to proto, že nerozlišujete, spíše jen následujete modernismus.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, jste velmi blízko k obdržení toho velkého činu Božího milosrdenství, kterým je Varování, a proto můj Syn urychluje vaše kroky, abyste zduchovnily své smysly a spojily vnitřní smysly s tělesnými, abyste s jasností viděli svá provinění.

Budou okamžiky zkázy i požehnání, každá osoba se bude vidět taková, jaká je, což způsobí velkou bolest. Pohlédnete na sebe do hloubky, nebude jediný čin nebo dílo, které nebude vámi viděno a prozkoumáno. Svědomí bude plně v akci v každé osobě, jako nikdy dříve nebylo.

A pak ti, kdo odmítnou mého Syna, se s velkou silou odevzdají zlu a uskuteční všechno zlo, které ďábel v sobě nese proti těm, kteří se rozhodli stát v pokání vedle mého Syna. Odtud plyne naléhavost, s jakou uvádíte do praxe Slovo mého Syna, abyste jej nejen opakovali, ale byli si vědomi tohoto Slova věčného života.

Největší čin milosrdenství se blíží. Nehledejte datum...

PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE!

Mé děti, modlete se za Francii, bude i nadále trpět rukou terorismu...

Modlete se, modlete se za Spojené státy, až se bude zdát, že klid se již přibližuje, mé děti budou více trpět.

Modlete se za Indii, tyto děti, které mají tolik trpět, budou silně očišťovány.

Modlete se za Kostariku, bude otřesena.

Mé děti jsou otráveny, nejen tím, co vidí, ale pýchou a arogancí, kvůli velké neposlušnosti, v níž žijí, v důsledku své velké vzdálenosti od mého Syna.

Když se člověk odvrátí od mého Syna, ztratí svůj střed a všechnu sílu, kterou má, uchvátí Zlý, aby se každé stvoření, které se vzdaluje od mého Syna, stalo nástrojem k pronásledování, působení bolesti a pohrom dětem věrným mému Synu.

Prosím vás znovu, abyste se všichni modlili růženec, protože je velkým požehnáním pro toho, kdo se jej modlí.

Nemodlete se tak, že jen opakujete slova, ale zůstávejte v úplném uvědomování si této velké modlitby, věnované životu mého Syna.

Mé děti, vítr nabírá na síle a vyvolá atmosférické jevy, které způsobují poplach. To jsou důtky vytvořené rukou člověka. Cítím velkou bolest, když vidím, jak člověk připravuje smrt svých bratrů svou vlastní rukou.

Jste duše, které potřebují lásku, pravdu, dobročinnost, naději a posilujte to vše vírou. Jako Matka celého lidstva vám žehnám a vyzývám každého z vás jednotlivě, abyste se staly posly Slova a Boží lásky.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Amen.

Matka Maria
zpět