1030. Poselství Ježíše ze dne 4. prosince 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

MÉ DĚTI JSOU JEDNODUCHÉ A POKORNÉ SRDCEM


Můj milovaný lide:

Mé srdce vás chce udržet uvnitř, aby vás nic ode Mne neoddělovalo.

Stále vás volám, abyste byli poslové mé Lásky, mého pokoje, a čím jsou má volání naléhavější, tím větší jsou rozptýlení a netečnost, v níž žijí moji lidé. Proto vás znovu vyzývám, abyste se modlili, přijímali Mě v eucharistii náležitě připraveni. Vyzývám vás, abyste MĚ POZNALI a vstoupili do lásky mé Matky, do jejího slova daného světu, v očekávání bolesti této generace pro neposlušnost a pýchu s jakou jste se proti Mně vzbouřili.

Volám vás z Lásky, čas člověka není můj čas, a vy se nacházíte před mořem hříchů, které Satan stále vylévá a roubuje do ducha, mysli a srdce lidského stvoření, aby vás naváděl k odmítnutí Mne následovat a uznat se jako hříšníci, snažící se naložit na své bratry břemeno vašeho nepatřičného, lehkomyslného, arogantního a unáhleného jednání.

Každý z vás byl volán svým jménem, aby Mě následoval! [Lk 18, 22].

Člověk nebyl poslušný, nechal se rozptýlit a vydal se jinými cestami, kde se setkal se zlem, které využilo jeho duchovní slabost k ničení mých dětí a raduje se, že je vede do chaosu, k rozdělení a úplnému oddělení od mé vůle.

Zlo tak proniká k slabým lidským stvořením kvůli nedostatečnosti nebo nepřítomnosti jakékoli modlitby, k těm, která se nekají ze svých hříchů, jež stále tvrdohlavě páchají, k těm, které Mě nepřijímají a drží se daleko od mé Matky, s vlažnou vírou, připravené Mne popřít nebo jedním slovem ospravedlnit svou neposlušnost.

Takový je můj lid…

Volám vás vzhledem k naléhavosti tohoto času, kdy vidíte, jak se zlo zmocňuje mých dětí, podněcuje je a vede k neustálým urážkám našich Nejsvětějších srdcí, kdy vidíte, jak Satan využívá chatrné víry mých dětí.

Jste lidé jdoucí směrem k propasti, kvůli houževnaté lhostejnosti, s níž jednáte. Dusíte Mě tím, že se Mnou manipulujete prsty svých rukou, chováte se ke Mně s neuctivostí a s naprostou neúctou, bez vědomí toho, kdo a co jsem. Moji andělé pláčou, když vás vidí, jak na sebe uvalujete své vlastní odsouzení, protože Mě přijímáte bez opravdového pokání za své hříchy, aniž byste odčinili způsobenou škodu. Jsem znevážen těmito věcmi, a ještě jinými, proto vám posílám mé Slovo, abyste se ve vší naléhavosti mohli obrátit.

ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT!

Hledejte Mě bez svého lidského, špatně regulovaného ega. Mé děti jsou jednoduché a pokorné srdcem, které se kají způsobem dítěte a ve svém srdci nechovají zášť [Mt 11, 29].

Vyzval jsem vás, abyste si udrželi víru, a kolik vás Mě bude následovat? A kolik z těch, kdo se nazývají mými věrnými stoupenci, zůstávají na cestě, neschopní pokračovat kvůli své pýše, kvůli nedostatku odpuštění, kvůli domýšlivosti, nebo aroganci, odrazu jejich nemocného nitra?

Pozoruji mou církev s tolika dětmi, které očekávají, že jejich bratři budou jednat tak, aby se nezavázali ke společnosti. Dívám se na mou církev, která přijímá praktiky cizí mé vůli a která se s nimi vrhá do propasti, a dávajíc uspokojení Satanovi, dopouští se kacířství, znesvěcení a popírání mého božství.

Kolik je těch, kteří postupují a kolik těch, kdo se na cestě nechají otupit rozptýlením a noří se do svých smutků, aniž by pohlédli na ty moje!

Mé smutky jsou duše, které jsou ztraceny, mé smutky jsou zbožňovatelé Satana, mé smutky Mě vedou k tomu, že se dívám na můj lid, který Mě odmítá, uráží, neposlouchá, páchá svatokrádeže a tím odpadává z cesty.

Povolal jsem vás k spáse. Kolik je vás, kdo zůstali na dobré cestě a vás, kteří ji opustili?

Ach, moji lidé, temnota se rozprostírá nad vámi. Pustošení zla na mé církvi nebude dlouho otálet, a pak utrpení bude růst. Pronásledování mých dětí vzroste až do bodu, kdy se budete muset ukrývat, abyste Mě mohli zbožňovat.

Když se modlíte, musíte nabídnout modlitbu se srdcem v pokoji, se zkroušeným duchem a s láskou k sobě a svým bratrům, jinak to jsou jen marná slova.

Moji milovaní lidé, přítomný čas je časem rozhodnutí, odvahy, oddanosti, víry, lásky, dobročinnosti, naděje, pokorných proseb kvůli soužení, které žijete a které se každým dnem zvětšuje před lidským tvorem, postrádajícím mou Lásku ze své vlastní vůle.

Země podléhá neustálým změnám, které se objevily ve všech dobách historie lidstva, ale tyto změny nedosáhly takového rozsahu, jehož dosahují a dosáhnou v tomto čase, a postihnou lidstvo a celou Zemi. Pohromy přicházejí jedna za druhou bez přestávky, aniž by dovolily pomoc jednoho národa druhému a povedou je k životu v drásavé bolesti. Upozorňuji vás na to už předem, ne abyste se Mě báli, ale abyste se spolehli na Mne a na mou Matku, jak se ještě žádná generace nikdy nespoléhala. Modlete se neustále [Ef 6. 18] tím, že modlitbu spojíte s praxí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, jeho země se třese a vyvolává v činnost další sopky.

Modlete se, mé děti, modlete se za Kostariku, trpí, její země se třese.

Modlete se, mé děti, modlete se za oslabenou Itálii, otřásá se a mé děti trpí invazí modlářství.

Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko. Nepokoj se vrací, rozruch putuje ulicemi a muž, ovládaný příkazy těch, kdo drží lidstvo se zastaveným dechem, povstane proti čemukoli.

Modlete se, mé děti, modlete se. Albánie pláče.

Modlete se, mé děti, v jednotě. Modlete se jedny za druhé, tento okamžik už není ani okamžik. Je nezbytné, aby můj lid nikdy nepřestal obětovat.

Mé srdce krvácí před bolestí, která se vznáší nad mým lidem.

Žehnám vás mou Láskou, žehnám vás mým pokojem.

Váš Ježíš

zpět