1031. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MILUJTE SE NAVZÁJEM, JAKO JÁ MILUJI VÁS


Moje drahé děti!

Čas nadešel. Teď se naplní slova proroka: Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí [Dan 9, 27].

Už je přítomné ohavné zpustošení. Místo Mně se klaní modle. Zanedlouho Mě odstraní z oltáře. Na moje místo postaví modlu a té se budou klanět.

Přečtěte si Písmo svaté. Když se starozákonní lid klaněl modle, tak jsem jej vždy krutě potrestal. I teď na to čeká tento svět. Žijte v ustavičné připravenosti, neboť přijdu tehdy, když to čekat nebudete. Blažení jsou ti, kdo stále bdí a jejich lampička je plná oleje.

Až přijdu, půjdou se Mnou na svatbu. Ale běda těm, které můj příchod najde nepřipravené. Ti zůstanou venku, kde bude pláč a skřípění zubů.

Váš krátký pozemský život jste nedostali k tomu, abyste se zde zařídili, ale k tomu, abyste usilovali vejít skrze úzkou bránu a získali věčný život.

Mnozí žijí tak jako nepřátelé sebe samých. Zbožňují svá těla. Starají se jen o to, co zpráchniví, nevěnují se své nesmrtelné duši. Neznají mé učení. Nechtějí mé svátosti. Místo nich tráví čas marnostmi. Potom přijde hodina, kdy duše opustí toto tělo z prachu a musí se postavit před mou svatou tvář. Já jsem věčný soudce a každému odplatím podle jeho skutků. Jako hlavní příkaz jsem dal lásku. Ten, kdo žije v lásce, ten už prošel soudem. Ale ten, kdo se proti lásce proviní, bude krutě trpět.

Vy nejste jeden druhému soudcem, ale sourozencem. Nezjednávejte si svoje právo sami, moji drazí, ale nechejte Boha, aby on spravedlivě trestal. Stojí totiž v Písmě: Mně patří odveta, já odplatím, praví Pán. Ale spíš naopak: Když tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst, když má žízeň, dej mu napít. Budeš-li to tak dělat, nahrneš mu na hlavu žhavé uhlí. Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem [Řím 12, 19-21].

Jedině Já vím, co přebývá v duši. Má spravedlnost je neposkvrněná. Není zaujatá, není nadržující. Vy se snažte žít s každým v lásce. Když někdo zhřeší, modlete se za něho! Tím vůči němu praktikujete lásku.

Poznejte Písmo svaté a obracejte je v činy to, co zahrnuje. Když budete takto žít, budete šťastní, neboť nebe bude ve vaší duši i mezi vámi. Já zkoumám mysl i srdce. Přede Mnou není tajemství. Nebuďte pokrytci, neboť ti nemohou zdědit Boží království. Můj Otec ho připravil pro ty, kdo Jej milují. Milujte se navzájem, jako Já miluji vás. Čiňte dobro, vzdalte se od každého zla!

K tomu vás žehnám nekonečnou, věčnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Posilnění z Písma svatého:

Mt 27, 11: Ježíš pak byl předveden před místodržitele. Místodržitel se ho zeptal: "Jsi ty židovský král?" Ježíš odpověděl: "Ty to říkáš."

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět