1033. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. prosince 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČTETE APOKALYPSU, JAKO ČTE DÍTĚ KNIHU POHÁDEK


Boží lide:

Ve jménu nebeských armád a z Boží vůle vám předávám tato slova.

Požehnání neotálejí pro ty, kdo se snaží činit dobro a kteří, připoutaní k evangeliu jsou láskou, jako Nejsvětější Trojice je LÁSKA, jako naše Královna a Matka Nebe a Země je Láska a jako my sami jsme Láska.

Uprostřed tak velkého zmatení, které charakterizuje blízkost "KONCE JEDNÉ ÉRY", nikoli "KONCE SVĚTA", stále žijete v nepřestávajícím neklidu přicházejících a odcházejících mrzutostí, které se objevují, aby vás udržely rozptýlené a mimo JEDNOTU s Nejsvětější Trojicí. Jako Boží děti, musíte poznat zlo, které neúprosně bojuje proti Božímu lidu, a hledá jak vás rozptýlit a přivést vás k opuštění víry. Ti, kdo vstoupili na duchovní cestu, jsou schopní vnímat sílu této chvíle, kdy všichni démoni se nacházejí na Zemi, aby sváděli lidi a nechali je padnout.

Nejste si vždy vědomi, že lidstvo je ve varu a potřebuje jen malý důvod k tomu, aby se pustilo do svých bratrů!

Scénář už byl zcela připraven těmi, kteří se chystají rozdrtit lidstvo svou mocí, kteří mu lstí chtějí ukrást rozum a tlačí je k chování a jednání současného člověka. Ta povstání, současný chaos, nemají původ v této generaci, zlo vytvořilo tento stav lidstva, aby se stal skutečností v přítomném čase, v němž žijete, PROBUĎTE SE!

Ďábelský plán svobodných zednářů a ideologie v rozporu s dobrem, je oddělit člověka od svého Stvořitele a zbavit ho duchovní podpory oběti eucharistie, aby upadl do těch nejodpornějších hříchů.

Příliš mnoho podvedených ďáblem padne do pasti zla a přidává se k těm, kdo opustili a zřekli se Nejsvětější Trojice.

BĚDA…! KOLIK JICH PADNE PO CESTĚ, OKLAMÁNO ĎÁBLEM!

Hledáte víru, svobodu?… Jděte ruku v ruce s naší Královnou a Matkou, aby vás vedla k dobru. Je milovaná Otcem.

Vidíme lidi, jak útočí na církve zasvěcené Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce a chvějeme se všichni v nebi před tak těžkou vinou. Ale ještě těžší bude příští vina, neboť útočí-li dnes na chrámy zbudované rukou člověka k zbožňování Nejsvětější Trojice, zítra zaútočí na Boží lid a náhle přijde pronásledování, tak často oznamované od dávných dob.

VY ČTETE APOKALYPSU, JAKO DÍTĚ ČTE KNIHU POHÁDEK. NE! NE! NE!
Kniha Zjevení bude mít své naplnění, jako vše, co se již splnilo v Písmu svatém.

Kdo odmítá Knihu Zjevení, odmítá celé Písmo [2Tm 3, 16].

Připravte se, Boží lidé, pozvedněte svého ducha k jednotě s Nejsvětější Trojicí. Sjednoťte smysly fyzického těla a smysly duchovní, abyste byli jedno ve svých skutcích a vašem jednání, abyste nebyli obílené hroby [Mt 23, 2-32], těmi, kdo v protivenství zapomenou Slovo Boží a ukryjí se v brlohu, aby nebyli vidět, nebo aby se vyhnuli konfrontaci se sebou a zkoumali svá svědomí.

Je marné uchovávat potravu v místech, která někteří připravili pro čas pronásledování a soužení, jestli jste se dříve nepřipravili duchovně za použití rozlišování, které vám dal Duch Svatý, s cílem zříct se zla s pevnou vírou a zachránit svou duši. Ani potrava, ani léky, ani peníze a zásoby, nic z toho vám nebude užitečné, nebudete-li opravdovými chrámy Lásky [1Kor 6, 19].

Boží lidé, blíží se k vám velmi silné chvíle. Nejsou to chvíle podobné těm, které jste již poznali. Tyto budou zkouškou víry, opravdové lásky, opravdové naděje, výjimečné dobročinnosti, během níž budou někteří snadno podvedeni. Ne kvůli tomu, že neznají Písmo, ne proto, že neznají Slovo Boží, ne proto, že se nemodlí, nebo nepřijímají Tělo a Krev Krista, našeho Krále a Pána, ale protože jsou zvyklí nazývat se křesťany a plnit své povinnosti, ale bez vědomí božství, před nímž se nacházejí, bez svědomí, a dokonce bez víry.

ZVYK PŘIVÁDÍ BOŽÍ STVOŘENÍ KE ZTRÁTĚ VĚČNÉHO ŽIVOTA.

Boží lidé, vy nebojujete proti lidem, ale proti zlým duchům rozptýleným ve světě [Ef 6, 12], kteří se vrhli do urputné války proti dobru. Proto tam, kde na to myslíte nejméně, se střetnete s těmi, kdo se postavili proti Božímu lidu.

Lidstvo je zkoušeno, zkoušeno do krajnosti, zvláště na úrovni víry, kterou člověk věří v Jednoho a Jediného Boha, neboť potom, co ztratil víru, přijme patřit k jedinému náboženství; na sociální úrovni, aby lidstvo ztratilo svou identitu; na politické úrovni, aby se lidstvo připojilo k ideologiím, které řídí ďábel, jenž drtí lidi krutostí a bez soucitu; na úrovni ekonomické, protože Satan dobře ví, že člověk, když se cítí vyveden z rovnováhy po ekonomické stránce, je schopen všeho a zapomíná, co je dobro.

Scénář byl pečlivě formulován a Boží lid pozvolna ustupoval rozmarům zla. Budete vědět, že má slova nejsou marná. Proto ať se každý dovolává Božího milosrdenství a ať hluboce lituje svých hříchů. TEĎ!

Tato chvíle je mimořádně znepokojivá pro ty, co jsou vlažní, ale pro Boží děti, pevné ve víře, je to chvíle, aby rozžehli svou víru.

Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Modlili se za světový mír, který je ohrožen, i když to nevidíte a média to neukazují.

Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Člověk pozná zemětřesení a zpanikaří. Modlete se, naléhavě proste Boží milosrdenství za země, které byly zmíněny nebem. Modlete se za vesmírné události, které ovlivní Zemi.

Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Církev se otřásá, neztrácejte naději.

Vyzývám vás, abyste se modlili, Boží lidé. Argentina opláče vřavu, kterou bude žít.

Boží lidé, jste povoláni být věrnými dětmi; Ale vy jíte, pijete, ženíte se a vdáváte se [Lk 17, 26-28], aniž byste brali v úvahu Boží volání, a Král právě přichází. Co se stalo s člověkem?

Díváte se na Slunce, Měsíc, hvězdy, a vy už je neuvidíte. Temnota v duši člověka bude stejná, jako ta, do jaké se ponoří Země.

Odpovězte, Boží děti, změňte svůj život a přispějte k záchraně svých bratrů. Odpovězte, nepohrdejte voláním. Pomozte vašim bratrům, kteří trpí kvůli přírodě.

SJEDNOCENÍ V OSLAVĚ NA POČEST NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY, CÍSAŘOVNY AMERIK, MODLETE SE K BOHU, ABY ODHALIL TAJEMSTVÍ: ONA V SOBĚ KONEJŠÍ ANDĚLA POKOJE.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl MichaelPoznámka překladatele:
přeloženo z francouzského překladu.
zpět