1039. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NAJDĚTE, POZNEJTE, POSLECHNĚTE


Mé děti, kvůli času, ve kterém žijete, budu intenzivně pracovat, abych každému pomohl najít Mne a poslouchat Mne. Těm, kdo neustále šli svými vlastními cestami a ignorovali má Přikázání, pomohu vám Mne najít. Zahradím jiné cesty, jimiž jste mohli jít, a tak se naučíte jít jen ke Mně pro to, co potřebujete.

Pomohu vám, abyste Mne poznali skrze vaše napravování a zaopatření, které vám mohu dát jen Já sám. Pomohu vám Mne poznat skrze mé Slovo, neboť nemůžete Mne poznat, aniž byste také znali mé Slovo. Pomohu vám Mne poznat skrze mé tresty. Budete-li Mne poslouchat, budete požehnaní. Pokud ne, nebudete se těšit ze všech mých požehnání.

Bůh Otec


Žid 12, 5-12
5: Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.
7: Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?
8: Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.
9: Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život?
10: A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti.
11: Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.
12: Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena.

Př 3, 11-13
11: Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.
12: Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.
13: Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.

Zj 3, 15-19
15: Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19: Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.zpět