104. Poselství Matky Spásy ze dne 1. listopadu 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


TENTO ČAS JE ROZHODUJÍCÍ PRO KAŽDÉHO Z MÝCH VLASTNÍCH


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé mateřské srdce je archou spásy. Pojďte ke Mně, povedu vás k mému Synu.

Tento den jsem přišla do očistce a skrze Boží milosrdenství jsem s sebou vzala velký počet duší k Trojjediné Přítomnosti. Nezapomínejte se modlit za mrtvé, modlitby jsou Světlem a velkou útěchou pro ty, kdo jsou v očistci.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, nesmíte být částí chaosu, který panuje na zemi. Vlastníte lásku mého Syna, a nejvzácnější Krev mého Syna je pro člověka spásou.

Mé děti jsou zdrojem, z něhož neustále proudí dary a schopnosti, které každý kultivoval v běhu svého života.

Láska mého Syna udržuje vodu Zdroje v neustálém pohybu, takže je okysličována. Jednota udržuje každou kapku vody v jejím stavu, takže všechny dostávají nutné okysličování. Stojatá voda shromažďuje zbytky, její barva se mění a odpadky vytvářejí vrstvu, která skrývá krásu křišťálově čisté vody, a ta nabývá hnilobného zápachu.

Voda okysličená – to je ten okamžik duchovního boje. Mé děti by se měly udržovat v tomto stavu trvalou znalostí Božího Slova v Písmu svatém.

Mé Slovo vám přináší Boží vůle, abyste zůstali bdělí a předvídaví, pokud jde o neustálé útoky Zlého. Vysvětlila jsem vám události, abyste se připravili, a zejména proto, abyste zachránili své duše.

Mé děti, musíte důkladně znát význam slova VĚRNOST a všechno, co je jejím obsahem pro ty, kdo jdou po cestě lásky mého Syna. Každý, kdo se odevzdá a rozhodne se skutečně žít na "Cestě", musí být věrný v každém ohledu života. Ale nejdříve musí být věrný mému Synu a sobě samému, aby nebyl ztracen.

V každém ohledu žijete v chaosu. Člověk nevymezuje svůj život, je nestálý, a proto má sklon k následování toho, co k němu přichází a co se mu zdá zajímavé, i když je to ubohé. Znejistění hodnot narůstá a s ním se velmi rychle množí vlažnost. Z tohoto nárůstu vycházejí kacíři ze svých úkrytů a věnují se vedení duší k hříchu v jeho různých podobách.

Podařilo se vám spatřit, jak ilumináti a zednáři získali moc uvnitř církve mého Syna, jak znečistili pravé náboženství a byli tolerantní vůči zlu.

Dým Satana pronikl do církve mého Syna.

Podoby modernismu uvnitř církve nejsou vůlí mého Syna, jsou shovívavé k hříchu a způsobují, že hřích se množí.

Můj Syn přišel pro hříšníky, aby se obrátili, a ne aby hřích opanoval život člověka a byl důvodem k oslavám.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, já vás ochraňuji. Jako Matka se od vás neodvracím, ale oznamuji a odsuzuji hřích, abyste nepadly do spárů Zlého.

Velká cesta, po které by všichni měli jít, je cestou lásky mého Syna a být jeho vlastní láskou.

Moji milovaní, musíte posílit vaše cítění, aby pozemské pokušení nezpůsobilo, že podlehnete a upadnete do světské slabosti. Probuďte vaše duchovní smysly a konejte dobré skutky a díla, protože instinkt člověka touží po pohodlí bez jakékoli námahy.

V těchto časech, moji milovaní, člověk dosáhl velké duchovní ochablosti, a to způsobuje, že jste se stali slabými zvládat výzvy každodenního života.

Ve své paměti udržujete vzpomínky a pocit z těchto vzpomínek vás vede k vědomí, zda vás uspokojuje, nebo ne. Toto vědomí jste zkreslili, a nazýváte je 'uspokojením'. Člověk touží po uspokojení ve všem, o co usiluje, aniž by odhalil, že bere svou touhu jako utkvělou představu a posouvá se k pocitu marnosti.

Mé děti, v této chvíli zlo otupuje mé děti, a ty se nechávají stále ochromovat, dokud frustrace je nepřivede hledat a nalézat uspokojení v tom, co je nevhodné a nereálné. V tomto moři zmatku a znecitlivění smyslů a ducha se nyní nachází lidstvo.

Vyzývám vás, abyste cvičili svou vůli používat myšlenky Pravdy, aby rozhodnutí, která přijímáte, byla spojena s vaší inteligencí, abyste nežili z pocitů, které vás dokážou zradit.

Děti, podívejte se kolem, člověk velmi lehce ztrácí svůj rozum, kvůli neschopnosti čelit zvratům osudu. Člověk se sám omezuje, pokud jde o rozlišení, kým je, čím se stal a v co věří. V této chvíli je to něco nového: Neschopnost člověka poznat se a přijmout sebe jaký je, nebo neschopnost se napravit.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo závisí na rozhodnutí skupiny bytostí, které pronikly do cesty osudu člověka, aby falšovaly pravdu toho, co se v této chvíli děje, a tedy pozměňují Pravdu. Nevzdělaný člověk je kořistí všeho, co mu přijde do ruky, aniž by přemítal, zda je to dobré, nebo ne.

Moji milovaní, Země je silně ovlivňována velkým asteroidem, pohybujícím se v kosmickém prostoru. Člověk, s velkou nevědomostí, se svou tvrdohlavostí ve svém působení a činech, je přitahován těmito elementy, které se pohybují v prostoru. Měsíc najde svůj odpočinek a Slunce na několik minut potemní.

Přitažlivost Země vůči prvkům, které rotují v prostoru, je silná, právě tak silná, jako lidské hříchy. V této chvíli jsou účinky na Zemi viditelné a ohromující pro samotného člověka. Musíte pochopit, že zlá jednání nevyhasnou, když je čin spáchán, ale účinek tohoto činu se šíří Stvořením a rozvášňuje větší počet lidí. Boj se neodehrává jen mezi lidmi, ale proti démonům, legiím a knížectví Zlého.

Velké události jsou nad lidstvem...

Hrůza neskončí, dokud se lidstvo nejdříve nezbaví své neposlušnosti, svéhlavosti, svých urážek proti Bohu a neočistí se od své vzpoury.

Síla prvků, pohybujících se v prostoru, zkrátila dny, zemské pohyby se zrychlily, kvůli křehkosti, kterou člověk přinesl Zemi. Přibližování se asteroidů a meteorů k Zemi se bude zvětšovat. Právě tak, jako neznáte sami sebe, ale jen víte, co činí vaši bratři, tak nemáte ponětí o úplném vztahu, který existuje mezi lidským chováním a chováním Země, a tudíž přírody.

Vy, mé děti, musíte vyhostit nevědomost, v níž žijete, musíte se otevřít a nevidět se jako izolované osoby, ale jako aktivní část lidstva, jejíž působení a činy se šíří s dopadem na všechny vaše bratry.

Tyto prvky, které přicházejí, jsou nebezpečně blízko k člověku. Jsou velmi nedočkavé, aby probudily tohoto člověka, který je obrazem a podobností Boha, on ji ale většinou nenalézá. Země se bude stále třást a probouzet člověka, jenž si okamžitě vnese do paměti, že ho stvořil Bůh. Ale pak na to zapomene a zaútočí na vše, co je Boží.

Zlo v tomto čase vzrůstá v důsledku lidské zkaženosti a podněcuje člověka, který je v duchu slabý. Lehce se vzdá, až bude čelit naléhání zla, které neodpočívá.

Drahé děti, tento čas je rozhodující pro každého z mých vlastních, aby zachránil svou duši a zasloužil si věčný život.

Děti, kvůli vaší slabosti, nedostatku spirituality a tudíž víry, nezvládáte svou neschopnost čelit každodennímu životu se svými problémy. V reakci na takovou slabost ďábel rychle způsobí, že ze soutěživého, nelítostného světa, kde vládne protřelost, vstoupíte do zoufalství.

Děti, úzkost a strach ze ztráty pozice ve společnosti, vede člověka k duchovní neschopnosti, ta mu pak zabraňuje cítit, že se nepodílí na způsobu bytí Božího dítěte.

Modlete se, děti, modlete se, lid mého Syna bude krutě pronásledován.

Modlete se, děti, modlete se, buďte nositeli Boží vůle, modlete se za Itálii.

Modlete se, děti, zeměpisné uspořádání se změní, protože se Země bude třást s větší silou v celém svém rozsahu.

Modlete se, děti, modlete se, Chile a Japonsko budou trpět zemětřesením.

Modlete se za Francii, modlete za Francii a Spojené státy, terorismus v skrytu plánuje své činy.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Mé děti by se měly více zasvětit Bohu, působit a jednat v Bohu, a tak pomáhat svým bratrům.

Mé andělské legie jsou na Zemi ve všech světových stranách. Volejte je, aby vás chránily a pomohly vám čelit tolika zlu, které je nyní všude. Schopnost zla vás oklamat ale potřebuje odpověď. Musíte o zlu vědět, abyste nepadly do jeho spárů.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, budete čelit velkým výzvám. Přijímejte mého Syna v eucharistii, držte se dál od hříchu, rozlišujte. Církev mého Syna trpí. Já trpím kvůli tomu, jak velice budete trpět.

Má přítomnost je před každou osobou, má láska stále čeká, že ji zavoláte.

Má ochrana zůstává nad vámi, bez rozdílu.

Žehnám vám, pojďte ke mně, jsem vaše Matka.

Matka Maria
zpět