1043. Poselství Boha Otce ze dne 31. prosince 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SUŽOVÁNI


Jelikož státy, které se odvrátily ode Mne a mých cest, trápily můj lid, nyní Já budu trápit je. Pozvednu armády, aby na ně zaútočily, změním jejich vegetační období, zneklidním jejich vládnoucí představitele a sešlu mezi ně epidemie. Nepokoje vyvstanou mezi jejich národy a budou je sužovat.

Protože jste sužovaly můj lid, budu nyní Já sužovat vás.

Nic dobrého nikdy nevyjde z toho, že se odvracíte ode Mne, ach vy, z bezbožnosti. Čas mého hněvu nadešel.

Bůh Otec


Ž 106, 36-41
36: Sloužili jejich modlářským stvůrám a ty se jim staly léčkou;
37: obětovali své syny a své dcery běsům.
38: Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kenaanu; proléváním krve zhanobili zemi.
39: Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.
40: Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu, svoje dědictví si zhnusil,
41: vydal je do rukou pronárodů, vládli jim ti, kdo je měli v nenávisti.

Iz 5, 4-5
4: Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata?
5: Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude pošlapána.

Iz 5, 11-14
11: Běda těm, kteří za časného jitra táhnou za opojným nápojem a až do setmění je rozpaluje víno.
12: Citera a harfa, bubínek a píšťala a víno jsou na jejich pitkách, ale na dílo Hospodinovo neberou zřetel a dílo jeho rukou nevidí.
13: Proto bude můj lid vystěhován, neboť nemá poznání. I nejváženější budou hladovět, jeho hlučící dav bude prahnout žízní.
14: Podsvětí roztáhne svůj chřtán a dokořán rozevře svou tlamu. Do něho sestoupí jeho důstojnost i jeho hlučící dav, jeho hukot a jásot.

Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

Iz 5, 23: těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost.

Iz 5, 24: Proto jako jazyky ohně stravují strniště a suchá tráva mizí v plamenech, tak ztrouchniví jejich kořen a jejich květ odlétne jako prach, neboť odvrhli zákon Hospodina zástupů a řečí Svatého, Boha Izraele, pohrdli.

Iz 5, 26: I vztyčí korouhev k dalekému pronárodu, hvizdem jej přivolá od končin země. Hle, přijde rychle a hbitě.
zpět