1051. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. ledna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

SYMBOL SVOBODY PADNE


Boží lide:

Láska našeho Krále a Pána Ježíše Krista ke svým dětem je nekonečná, jako jsou nekonečné jeho milosrdenství a spravedlnost.

Při příležitosti oslavy Zjevení Pána, je třeba, abyste sami sobě nabídli dar: dar pokoje a jednoty, abyste se, jako Boží lidé, vzepřeli.

Co vidí člověk ve svém nitru? Plevel, který vyrostl uvnitř?

Vzpoura proti Nejsvětější Trojici odvrací člověka od sebe a vede jej k tomu, aby si přisvojil, co není jeho.

Viděli jste své bratry, jak vyplenili kostely, znesvětili našeho Krále přítomného v eucharistii! Podobným způsobem stejní lidé vydrancují vše, co najdou na své cestě, ve dnech hladomoru.

Ještě nežijete v krutosti průchodu temnot člověka na zemi. Lidé budou jako draví ptáci, a co bude katastrofou v této generaci: člověk proti člověku.

Boží lidé, dávejte pozor, orlové létají vysoko a vidí svou kořist z výšky, ale ne vždy dosáhnou svého cíle. Dávejte pozor, Boží lidé, symbol svobody padne – předzvěst toho, co se stane tomuto velkému národu. Zrodí se znovu ze svého popela a bude obnoven potom, co bude očištěn.

Lidé budou migrovat ve snaze najít bezpečí, které bude těžké nalézt, až národy povedou mezi sebou spor o světovou moc.

Boží lidé, proto vás vyzývám, abyste se napravili, každý svým osobním způsobem, a pak se sjednotili. Jen v jednotě se můžete vyhnout hrůzám toho, co leží před lidstvem.

Ze svého vlastního utrpení se lidské stvoření jen dozví, že se už nevzpamatuje, ale že bude muset vše začít znovu ve zničené zemi a prosit, aby Manna mu byla poslána shůry, aby se udržel naživu.

Nebuďte pochybovační, volejte k Božímu milosrdenství, aby ve chvílích bolesti, náš Král a Pán Ježíš Kristus a naše Matka a Královna rychle přišli.

Modlete se, musíte se modlit, musíte být bytostmi modlící se srdcem, silami a smysly, sjednotit se s Nejsvětějšími Srdci, a pak prožívat modlitbu v osobním životě a nabídnout plody modlitby svým bližním.

Boží lidé, je naléhavé, abyste se modlili za světový mír, vlákno se přetrhlo a postup bouře neslábne, ale Boží lid se musí modlit a nabízet, aniž by se unavil.

Sledujte Satanův postup v rodinách, sledujte, jak rodiče a děti bojují. Studijní střediska většinou upadla do ztráty morální vážnosti, pracovní místa jsou bitevním polem, společenství jsou zaplavena závistí, a co je uvnitř člověka?

Napravujte, tváří v tvář tolika neposlušnosti, závisti, pýchy, lžím, neblahým zdáním a buďte opakem toho, co je světské: buďte láskou, žijte podle Blahoslavenství [Mt 5, 3-12].

Je nutné, aby se lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista připravili, aby nevrávorali; kormidlo církve našeho Pána a Krále trpí. Řím bude napaden.

Boží lidé, Země se uvnitř prudce hýbe, na povrchu se objeví velká zemětřesení, a proto je třeba, abyste se připravili teď, abyste mohli pomoci vašim bratrům.

Země se bude třást s velkou silou, uprostřed hrozeb člověka proti člověku, uprostřed útoků mezi národy.

Čas, který už není časem, dospěl k lidstvu. Proroctví se naplňují jedno za druhým, a vy si musíte zachovat vnitřní pokoj tak, aby zlo vás neuchvátilo a neudělalo si z vás svou kořist. Je to chvíle odpuštění, pokání, života z Boží lásky v každém z vás. Nebuďte lhostejní!

My, nebeské armády, provázíme Boží lid v jeho zkouškách. Zůstáváme s každým z vás. Nebojte se, zasévejte pokoj do vašeho srdce, očistěte svou mysl, aby vaše myšlenky setrvaly ve víře, buďte bytostmi pokoje.

Zasvěcujte se Nejsvětějším Srdcím a zůstaňte věrní tradici církve.

Žehnám vás.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl MichaelPoznámka překladatele:
Zdroj: překlad ze španělského originálu do francouzštiny.
zpět