1052. Poselství Ježíše ze dne 29. října 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


PŘINESU VELKÉ VAROVÁNÍ, AŽ UTRPENÍ BUDE VRCHOLIT


Moje drahé děti, došly jste ke konci časů, kdy se vyplní všechno zlo, k němuž se Satan od počátku připravoval.

Dávejte si velký pozor, abyste nepadly do pasti protivníka! On položí léčku před každé z vás, aby vám, skrze vaše slabosti, způsobil pád.

Satan je velmi mazaný. Nedosáhne-li výsledku jedním způsobem, pokusí se o nový. Každé období života má svůj hřích, kterým vás Satan pokouší. Věkovou skupinu mladých touhami těla, starší marnivou ctižádostí, chamtivostí, pýchou, nebo touhou po ovládání jiných.

Moje drahé děti, modlete se za mé kněze a za všechny Mně zasvěcené děti, neboť ony se Mi budou nejvíc zodpovídat za milosti, které obdržely. Život je krátký. Vzhledem k věčnosti je jen okamžik. Když celý svůj život trávíte v sebezapření a v nesení kříže, získáte Mi tím největší slávu, kterou vracím zpět vám. Ale když Mi kterýkoli sluha odejme tuto slávu tím, že je neposlušný a dopustí se hříchu (nežije v sebezapření, nenese svůj kříž), potom jeho činy mají dosah na jeho věčnost, okrade sám sebe o největší dobro (Pán myslí na věčnou spásu, nebo na to, že hříšník musí své hříchy odtrpět v očistci, a následkem toho bude mít v menší míře podíl na věčném štěstí).

Moje drahé děti, vy, které kráčíte po dobré cestě, zůstaňte na úzkém chodníku a nestaňte se nikdy domýšlivé! Nezapomeňte, že za svou poslušnost dostanete ode Mne věčnou odměnu. Pokora a vroucí láska k Bohu jsou základy skutečné poslušnosti. Na těchto dvou pilířích spočívá poslušnost, skrze niž, jako přes most, jistými kroky přijdete ke Mně. Vždy Mne, Ukřižovaného, mějte před vašima očima. Zejména tehdy, když cítíte, že pokušení je velké a se sebezapřením máte těžkosti.

V takovém případě opakujte spolu se Mnou modlitbu, kterou jsem se modlil v Getsemanské zahradě k svému Otci: "Ne jak Já chci, ale co Ty chceš." Když z celého srdce vyslovíte tuto krátkou prosbu, tak ihned zpříjemním a ulehčím vaše utrpení. Touto prosbou vezmete na sebe mé břímě. Potom Já s vámi půjdu křížovou cestou. Já vás povedu do věčné domoviny.

Moji milovaní, nadešla hodina. Syna člověka už vydávají do rukou hříšníků. Má církev musí projít stejnou křížovou cestu, kterou jsem musel projít Já. Spravedliví Mě budou následovat na vrchol Golgoty a na kříž. Má pravá církev bude odsouzena k smrti, bude bičována, korunována trním a ukřižována. Má církev prožívá svou křížovou cestu. V pravdě a poslušnosti Mě následuje, Mne, svého zkrvaveného Mesiáše, jenž na svých krvácejících ramenou nese svůj přetěžký kříž nahoru, na Golgotu.

Těm, kdo Mě následují, dám takovou radost a milost, že i když mnoho trpí, přece jen by s nikým neměnili, neboť jejich duše je plná pokoje, radosti, odpočinku a blaženého vědomí, že jdou po dobré cestě, po úzkém chodníku, na jehož konci vejdou úzkou bránou do slávy mého Otce. Ale ti, kteří Mě zapřou, vysmívají se Mi a ukřižují Mě, jdou po široké cestě do zápachu a ohně zatracení, kde navěky věků je budou mučit démoni a budou předmětem výsměchu.

Ti, kdo na základě své moci a svého vysvěcení vládli skrze svátosti nad Satanem, a potom, co je Satan nechal padnout, dostali se do zatracení, nad nimi budou démoni panovat navěky.

Mé děti, nikdy nepusťte ze zřetele: Má spravedlnost je zrovna tak velká a dokonalá jako má milosrdná láska. Jsem navěky milosrdný k těm, které Mě milují a následují, ale odplatím všem, které Mnou pohrdají, nenávidí Mě a opustily Mě.

Moje drahé děti, teď jste došly do okamžiku, o němž jsem vás už zpravil – až utrpení bude vrcholit, tehdy přinesu Velké Varování.

Mnozí se ještě mohou vrátit ke Mně, ale když by je smrt zastihla v jejich zatvrzelosti, budou muset nést následky svého rozhodnutí navěky.

Tak hleďte na to, co se nyní děje, jakoby tyto události už uplynuly. Zanedlouho se vrátím a dechem svých úst zahubím každého zločince. Jejich falešné bohy, kteří sami o sobě nejsou ničím jiným než démony, hodím do neuhasitelného ohně. A ti, kdo se jim klaněli a zbožňovali je, je budou následovat. Znovu vám pravím, nikdy nenásledujte jejich příklad!

Žehnám vás, jakoukoli lidskou představu převyšující, věčnou, nekonečnou láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš

(Pán byl velmi smutný, ale z jeho projevu bylo až do konce zřejmé, že se to všechno musí stát. Satan, od doby, kdy byl svržen, se chystá to udělat).


Posilnění z Písma svatého:

Mk 1, 8: Já jsem vás pokřtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.

(Pán říká: Teď na vás vyliji Ducha Svatého, který vám dá jasné poznání, abyste uviděli stav své duše a rozpoznali, co si zasloužíte za své skutky).

Mk 1, 11: A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení."

(Otec říká: "Považujte za velkou milost, že jsem poslal svého svatého Syna, aby s vámi zůstal po všechny dny, až do skonání světa, a že teď k vám mluví a dává vám jasné vidění").
zpět