1058. Poselství Boha Otce ze dne 5. července 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPŘÁTELÉ SE ŘÍTÍ DOVNITŘ


Nepřátelé přicházejí, usmívají se a přinášejí dary. Nevaroval jsem vás před lichotivými rty?

Na národy Ameriky přišel tvrdý čas, který vyvolá ozvěnu po celém světě. Když jsem odtáhl od nich svou ruku, jejich nepřátelé se řítí dovnitř. Budou poníženy a oslabeny a jejich pýcha zmizí. Budou prosit o milosrdenství jako ostatní před nimi (před jejich vládou). Válka přichází k břehům Ameriky.

Zavřel jsem oči těch, kdo obdivují tento národ, aby neviděli, co pro ně přichází, neboť jsem přikázal, aby uctívali jen Mne. Dlouho jsem tě volal, Ameriko, ale ty jsi Mě odmítala. Nechtěla jsi jít po mých cestách, odmítla jsi mé Slovo. Snažila ses Mě vytrhnout i s kořeny, protože následuješ jiného boha.

Bůh, kterého následuješ, není vůbec bohem a nebude schopen tě zachránit, až přijde neštěstí. Pak uvidíš omyl svých cest, ale bude už pozdě.

Bůh Otec


Ž 12, 1-3
1: Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje , žalm Davidův.
2: Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi.
3: Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.

Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

Iz 44, 17-20
17: Z toho, co zůstalo, si udělá boha, modlu, před kterou se hrbí a jíž se klaní a k níž se modlí a žadoní: Vysvoboď mě, jsi přece můj bůh!
18: Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.
19: Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, aby si řekl: Polovinu jsem spálil, na žhavém uhlí jsem napekl chleba a upekl maso a jedl jsem, ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost a hrbím se před špalkem.
20: Kdo se zabývá popelem, toho zavádí bláhovost srdce, ten svůj život nevysvobodí, ani se neptá: Není to, co mám v pravici, pouhý klam?

Př 1, 25-27
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
zpět