1061. Poselství Ježíše ze dne 12. prosince 2019.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


JEDNEJTE PODLE MÝCH ZÁKONŮ A NEMÁTE SE ČEHO BÁT


Moje drahé děti, nadešla hodina. Útok Satana dosáhl vrcholu. Ještě ve vaší éře vystoupí antikrist. Avšak Já se vrátím ve slávě a dechem svých úst zabiji zločince. I když žijete ve velmi těžké době, stále jste pod mou ochranou. Chráním vás, protože vaše srdce je plné lásky ke Mně. Mnozí by rádi viděli a slyšeli to, v čem budete mít podíl, proto se radujte a pozvedněte hlavu, neboť až se vrátím v nebeské slávě na nebeských oblacích, přijde vaše vykoupení.

Tehdy spravedlivé, kteří zemřeli ve Mně, vzkřísím, donesu je zpět v oslaveném těle a ve vládě tisíciletého pokoje budou se Mnou panovat. Zatracení nebudou vzkříšeni: teprve u posledního soudu získají svůj potupný zevnějšek, v němž budou trpět navěky věků.

Ach, moji drazí maličcí, kdybyste mohli vidět, co znamená zatratit se, a kdybyste jen na okamžik mohli pohlédnout na nebe, všichni byste žili svatě. Přijali byste i největší muka, jen abyste se do nebe dostali. Svatý Pavel napsal správně: "Myslím, že utrpení tohoto času není hodno srovnání s budoucí slávou, která se na nás v budoucnosti zjeví" [Řím 8, 18].

Všechno to jsem vám řekl kvůli tomu, že i když budete trpět pronásledováním a budou vás trápit různé neduhy a choroby, vytrvejte u Mne, vytrvejte u Mne nadosmrti, neboť jen ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Jednejte podle mých Zákonů, a pak se nemáte čeho bát!

Moji maličcí, proste z celého svého srdce, abych se co nejdřív vrátil na zem a přinesl vám tak toužebně očekávaný pokoj a mou Lásku. Dotud se dívejte na Mne, na Ukřižovaného. Ponořte se do Mne, jenž jsem vás tolik miloval, že jsem svůj život obětoval za vás. Vzal jsem na sebe vaše hříchy a hrozným umučením a bolestnou smrtí jsem splatil vaše dluhy. Proto nikdy nespáchejte hřích! Raději zemřete, než abyste se provinili. Neboť když zemřete bez hříchu, vaše duše se sjednotí ve šťastné věčnosti se Mnou, ale kdybyste se provinili, hřích by vás ode Mne odtrhl a duší a tělem byste se dostali do věčného ohně.

Dávám vám můj pokoj, který vám svět nemůže dát. Přijměte moje požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma Svatého:

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět