1065. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. ledna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE NEOTÁLELI S OBRÁCENÍM


Milovaní Boží lidé:

S vděčností k Nejsvětější Trojici, vás vyzývám, abyste neotáleli s obrácením.

Naše Královna a Matka všeho Stvoření vás vyzývá udělat tento krok vpřed TEĎ!

Vidím démony, jak se střetávají s lidmi, vyvolávají selhání, zklamání, dotýkají se lidského ega, aby vás vedlo ke ztrátě pokoje, důvěry a zanechali vás v zoufalství, abyste se cítili opuštění naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem.

Nacházíte se v čase silného boje mezi dobrem a zlem [Gn 3, 6]. Dobro postupuje uvážlivě, zatímco zlo se vrhá na vše a proti všemu a drtí na své cestě vše, co může být překážkou jeho neblahým plánům. Zvyšuje hlas, už není tím, co se plazí, ale tím, co vidí svou kořist už z dálky a útočí na ni, jakmile v ní najde jakoukoli duchovní nestálost.

Boží lidé, žijete ve světě, ale nejste ze světa [1Jan 2, 15] a zapomínáte na to velmi snadno, zejména trpíte-li určitou duchovní skleslostí. Jednáte, jako byste byli ze světa a zapomínáte, že tvoříte část mystického Těla našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Musíte pracovat a jednat s důstojností, dokonce i když vás zaplaví bolest.

Ještě jste nevstoupili do zpustošení, proto musíte svědčit o tom, že jste silní a že jste stvoření víry, připravení bez váhání plnit Boží vůli a zůstat ve spojení s výzvou, kterou každý z vás má vykonat: Být důstojné děti Krále [Jan 1, 12-13].

Země se silně třese a přivádí lidstvo k pocitu obav a pozvedání očí k nebi, v hledání odpovědi, která se nalézá v samotném člověku, v tom, který se nyní vzdálil Nejsvětější Trojici.

Jako generace se musíte modlit a uvést modlitbu do praxe, přijímat Tělo a Krev našeho Pána a proměnit je do způsobu jednání, jinak vaše činy nepřinesou plody, budou rozptýleny na vyprahlé zemi a lidské stvoření nevydá plody věčného života. Proto se nejdřív musíte připravit, náležitě se kát ze svých hříchů, řádně napravit spáchané zlo a dát si pevné předsevzetí nápravy, nepadnout do stejných činů hříchu.

Jako Boží lidé, dobře víte, že pyšný a arogantní Satan bojuje proti vám, a vy si toho nevšímáte [1Petr 5, 8-9], zraňuje vaše ego, protože pracuje na nejmenších detailech, jichž si nevšimnete, dosahuje svého cíle a vy to nepoznáte. Boží lidé, duchovní arogance, duchovní pýcha, je největší zlo dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista, a je to zlo, které vede část tohoto lidstva k odpadnutí, protože nerozpoznalo své omyly a nedalo na první místo lásku k bližnímu a bratrskou lásku. [1Jan 2, 26; Řím 12, 16; Př 8, 13].

Nehledejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista na cestách, které nevytyčil, abyste Jej přímo našli. Zvědavý člověk, jenž touží poznat neznámé, najde těžší kříž, další břemeno, které nenesl, a pak bude vrávorat, potácet se, až se stane stvořením, které svou zásluhou je hoden Božího milosrdenství.

Boží lidé musí upevnit a zvětšit svou víru, hledat jednotu a neoddělovat se od pokorných, protože přijde mnoho lidských stvoření se zdáním velké moudrosti a pronesou velké proslovy, a s velkou výmluvností vám představí novinky pro každý aspekt života, ale to budou poslové Satana, kteří byli vysláni, aby vás vzdálili od pravé cesty, vedoucí k věčnému životu.

Neexistují metody k dosažení svatosti. Je to stálá práce, těžká, kdy se snažíte být pokornější a obdržet od Otce, že se rozhodne jednat s vámi s milosrdenstvím. Ten, kdo obdrží Boží milosrdenství, není pyšný, ale pokorný. Není to ten, kdo ponižuje, ale ten, kdo se dává v ponížení. Není to ten, kdo odmítá odpuštění, ale ten, kdo odpouští v pokoře. Není to ten, kdo drtí bližního, ale ten, kdo se vzchopí a přijme svého bližního s láskou. Není to učenec, ale ten, protože je pokorný, obdrží osvícení Duchem Svatým a dosáhne Božího milosrdenství.

Boží lidé, nesmíte čekat: Obraťte se, nepřijímejte falešné idoly světa, nepodléhejte pokušení. Buďte věrní, v této chvíli víc než kdy jindy.

Boží lidé, byli jste netrpěliví a stěžovali si, že oznámené události nepřicházejí. Napříště buďte vytrvalí a dejte pozor, abyste se nezhroutili, až síla událostí vás probudí.

Modlete se, lidé Boží, modlete se o vytrvalost.

Modlete se, lidé Boží, modlete se o víru.

Modlete se, lidé Boží, modlete se o jednotu.

Jděte věrně dál k pravé autoritě církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte věrní!

Řeknete: tento den slunce svítí a hřeje nás, pak přijde déšť, aniž bychom jej čekali.

A řeknete: máme vodu a budeme mít z ní prospěch, a pak přijde znečištění, aniž byste je čekali. Na tomto místě nejsou nemoci, ale cizopasníci pokryjí velký rozsah a budou se šířit vzduchem pomocí letadel. Terorismus nepůsobí jen na zemi, ale i ve vzduchu.

Boží lidé, modlete se svatý růženec a úpěnlivě proste naši Královnu a Matku, aby vás uchovávala ve svých rukou. Nevzdalujte se od naší Královny a Matky, držte se v Božích rukou, abyste se nenechali svést ze správné cesty kvůli novinkám, které vás překvapí.

Přinesete ovoce, i když se bude zdát, že tomu tak nebude, zůstanete-li věrní našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu.

Boží lidé, nenechejte se překvapit samotou, jste milováni Nejsvětější Trojicí, nenechejte se zaplavit samotou, jste milováni naší Královnou a Matkou, nenechejte se přemoci samotou, my vás chráníme a doprovázíme, vzývejte nás, děti Boží, stále se na vás díváme.

Buďte silní, držte se, nebuďte vyvedení z míry, žijte opravdový život, žijte Bohem a pro Boha.

Nebojte se, nebojte se, nebojte se!
Jste zřítelnice Božích očí.
Buďte silní, Boží lidé!

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
Poznámka překladatele:
Zdroj: překlad španělského originálu do francouzštiny.
zpět