1068. Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2020.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


NEMŮŽETE VĚDĚT, CO PŘINESE ZÍTŘEK


Moje drahé děti:

Vzdejte dík, že jste se mohli dožít tohoto nového roku. Mnozí se jej dožít nemohli. Navěky odešli do domova mrtvých. Velmi mnoho jich odešlo do očistce, neboť i když věřili ve Mne a čas od času konali i dobro, svou víru ale neuváděli do praxe. Bylo to proto, že Mě nemilovali. Kdyby Mě milovali, ani by nevydrželi beze Mne. Snažili by si často vykoupat svou duši ve svátosti pokání a chvátali by ke Mně na mši svatou, aby Mne přijali do své duše v nejsvětější oltářní svátosti. Protože to promeškali, nemohli vejít do nebe. Teď musí v očistci odpykávat své hříchy. I když hrozně trpí, přece jen Mi vzdávají dík za mé velké milosrdenství, že jsem nedovolil, aby se zatratili.

Mé děti, všechno jsem vám vyprávěl proto, že dobrý úmysl nestačí. Ten je třeba proměnit v čin. Snažte se pravidelně přistupovat k svátostem, neboť jen tak budete v neustálé pohotovosti. To už jsem od vás žádal.

Mé děti, váš život na Zemi je krátký. Nemůžete vědět, co přinese zítřek. Kdykoli se můžete postavit před mou svatou tvář. Tam vám ukážu celý váš život. Uvidíte všechny své myšlenky, svá slova, své skutky. Dostali jste čas k tomu, abyste dosáhli svatosti života a vedli k tomu i jiné. Proto jsem za vás zemřel na kříži. Když jsem přikládal takovou důležitost vaší spáse, že jsem přijal mučivou smrt, proč není pro vás důležité vaše posvěcení?

Kdybyste Mě postavili do středu vašeho života, když byste nedopustili, aby vás cokoli předběhlo nebo kdokoli předešel, mohli byste být šťastní. To proto, že kdybyste zemřeli v kterémkoli okamžiku, mohli byste vystoupit nahoru přímo ke Mně do nebe.

"Vždyť pro mne život je Kristus a smrt zisk. Avšak kdybych dál tady žil, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem – a to je věc velmi, daleko lepší..." [Fil 1, 21-23].

Ti, kdo žijí v hříchu, se bojí smrti. Tím víc, čím těžší jsou jejich hříchy. O smrti nechtějí ani slyšet, i když ten, kdo se narodí, musí i zemřít. Tady na Zemi jste jen poutníci. V celém svém životě jste na cestě, a ta jednou skončí. Bylo by dobré a spásonosné, kdybyste to stále měli na paměti. Pak byste se vždy jen připravovali na to, co bude, až dojdete ke konci. Kam dojdete, o tom rozhodnou vaše skutky. Všechno závisí na vás. Dostali jste svobodnou vůli a rozum.

Ti, kteří ještě nežijí ve svatosti života, nechť se změní co nejdřív, neboť temná mračna se shromažďují na obloze. Hříchů je už příliš mnoho. Pokárání na sebe už nenechá čekat. Říkám vám to z mé překypující lásky a milosti, protože vás chci všechny zachránit. Dávejte si pozor! Neposlouchejte Satana, jenž je kníže tohoto světa. Život si není třeba užívat, ale moudře využít čas, který rychle uplyne. Milujte Boha z celého srdce tím, že budete dodržovat jeho Zákony.

Milujte se navzájem ve Mně, čistě a svatě. Bůh je sám o sobě Láskou. Jen v něm dokážete skutečně milovat. Nikdy nespáchejte hřích! Ten vás oddělí ode Mne, od Původce vaší spásy. Jen ve Mně máte svůj věčný život. Jen tehdy jste ve společenství se Mnou, když svatě žijete. K tomu vám žehnám nekonečnou, věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

1Thes 2, 13: To je důvod, proč i my děkujeme bez ustání Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží Slovo, vzali jste je ne jako slovo lidské, nýbrž – jak to skutečně je – jako slovo Boží. A protože věříte, ukazují se na vás také jeho účinky.
zpět