1069. Poselství Boha Otce ze dne 27. ledna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CO VIDÍTE


Mé děti, musíte dávat pozor, aby vás nepřepadla úzkost, když vidíte, co se děje kolem vás. Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že tisíc může padnout po vašem boku a deset tisíc po pravici, ale nepřiblíží se k vám. Musíte usilovat o to, abyste věřily mému Slovu před vším, co vidíte a cítíte. To je klíč k vaší vytrvalosti ve všem.

Mnoho z toho, co vidíte, má schopnost u vás vyvolat strach, nedáte-li si pozor. Chtěl bych, abyste hlídaly své srdce a nenechaly do něj vstoupit strach. To, co se děje kolem vás, se stane daleko horší, než to, co vidíte teď.

Bůh Otec


Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

2Tim 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

Ž 34, 4: Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.

Ž 91, 1-12
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;

zpět