1073. Poselství Boha Otce ze dne 29. ledna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CESTA, KTEROU NEZNÁTE


Mé děti, provedu vás tím, co zanedlouho přijde, cestou, kterou neznáte. Nebojte se. Budete vědět, až vás povede můj hlas. Jsou znamení mezi vámi a Mnou, které známe jen my sami. Až vás povedu, ta znamení tam budou. Následujte je.

Připravte se na vše, co umíte změnit. Vězte, že mnozí vám blízcí vás zradí a opustí vás v těchto přicházejících časech. Dokonce již nyní odděluji některé z vás ze spojení, o nichž víte, že nebyla ode Mne, abyste mohli zůstat na Zemi déle a vykonávat mou vůli. Jinak někteří z nich budou vaši zrádci.

Bůh Otec


Joz 3, 3-5
3: a přikázali lidu: "Jakmile spatříte schránu smlouvy Hospodina, svého Boha, a lévijské kněze, kteří ji nesou, vytáhnete ze svého místa a půjdete za ní.
4: Mezi vámi a ní bude ovšem odstup zhruba dvou tisíc loket; nepřibližujte se k ní. Půjdete za ní, abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat, neboť nikdy předtím jste touto cestou neprocházeli."
5: Jozue pak vyzval lid: "Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci."

Iz 30, 20-22
20: Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele
21: a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva.
22: Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: "Táhni!"

Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"
zpět