108. Poselství Ježíše ze dne 21. května 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


KDYŽ DÁTE SVŮJ ŽIVOT ZA MNE, VSTOUPÍTE PŘÍMO DO NEBE

Moje drahé děti,

čas je krátký, připravte se. Čeká na vás velmi smutná budoucnost. Zanedlouho budou prolévat vaši krev. Celá tato událost s migranty je přípravou k mohutnému pronásledování křesťanů. Děje se to proto, aby vás přinutili přestoupit na islámskou víru, nebo aby vás zabili. Buďte Mi věrni až k smrti, neboť jen tehdy můžete vejít do nebe! Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši nemohou uškodit. Důvěřujte Mi! Dám vám takovou výřečnost, že ani vaši pronásledovatelé vám nedokážou odporovat.

Mé děti, čeká vás smutná budoucnost, ale buďte šťastné, protože skrze smrt vstoupíte jako bránou do mé slávy. Důvěřujte Mi, neboť když dáte svůj život za Mne, vstoupíte přímo do nebe jako svatí. Milujte Mě tak, jako jsem Já miloval vás, když jsem za vás na kříži položil život, a to za cenu strašných utrpení.

Už teď proste pro sebe velkou, jedinečnou milost, abych svým láskou hořícím srdcem zapálil plamen ve vašem srdíčku, abyste Mě tak milovali, jako Já jsem miloval vás. Ve svém srdci budete cítit tak silnou touhu, abyste Mě co nejdřív uviděli a přišli ke Mně. Tak vaše mučednictví bude sladké a lehké, neboť budete toužit po tom, abyste svůj život dali za Mne a svou krev pro Mne prolili.

Tato milost, kterou ode Mne dostanete, převyšuje každé lidské chápání, neboť je to nekonečná láska Boha, kterou do vás vlije, abyste znovu milovali svého Vykupitele, jako On miloval vás, když na kříži za vás proléval svou krev.

Moje děti, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo svůj život dá za Boha a za své spolubližní. Přišel čas, aby se to všechno stalo. Připravte se, využijte každou minutu, vytvořte každou příležitost k nalezení úkrytů, neboť brzy tam budete přinuceni vejít. Nedávejte perly sviním, mluvte o nich jen s těmi, u nichž jste se ujistili, že jsou hodnověrní křesťané, kteří proroctví vyslechnou a přijmou.

Nikdy se netrapte! Já jsem všemohoucí. Tak jako před 2000 roky jsem rozmnožil chléb a ryby, i teď je v mé moci se o vás postarat, což také učiním.

Moji drazí maličcí, žijte jeden s druhým v lásce a pokoji tak, jako by to bylo vaším posledním setkáním, protože nevíte den ani hodinu. Pronásledování na vás udeří náhle. Zlé věci se vždy plánují předem a jsou prováděny nečekaně. Ale vy, kteří čtete má varování, nechodíte ve tmě jako slepí, ale připravujete se, neboť vás vede moudrost Ducha Svatého.

Nyní k vám promluvím o svátosti manželství:
Dokonalost svátosti manželství spočívá v tom, že Mě obě strany pustí do svého nitra. Já jsem v jejich životě nejvýše a úplně vpředu. Milují Mě a prosí, abych je vedl ve svatosti života co nejvýš, aby splnili můj věčný, svatý plán. Takové manželství je svátostný trojúhelník, v němž jsem nejvýš Já, a také Já držím spolu manžela a manželku a jejich děti a spojuji je v jedno, aby tvořili svatou jednotu, jako Trojičný Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, podle Něhož jsem modeloval rodinu.

I svatá rodina stála na těchto základech. Nejvýše stál Otec a Duch Svatý, od Něhož pocházím. Já jsem se stal dítětem, které na sebe vzalo tělo. Jako Bohočlověk jsem žil v této rodině, držel jsem ji pospolu a v jednotu jsem přetvořil Marii a Josefa, kteří se kvůli Mně sjednotili, aby Mi zabezpečili rodinné zázemí a k mé službě obětovali svůj život.

To požaduji i od dnešních rodin, aby Mi ve svých dětech sloužili a kvůli Mně nesli břímě jeden druhého jako kříž a kvůli Mně snášeli těžkou povahu druhého, a svým dětem, spolu s jejich výchovou, zabezpečili rodinné zázemí. Aby děti vyrůstaly v šťastné rodičovské lásce, neboť největším darem a štěstím pro každé dítě je, když jejich rodiče žijí ve vzájemné lásce a své děti milují. To se nedá nahradit ani programy, hračkami a vůbec ničím. Láska je největším pokladem, na nějž je třeba dávat pozor jako na táborový oheň, aby nikdy nevyhasl, vždy zahříval a aby se u něj cítili dobře ti, kteří kolem něho sedí.

Mé drahé děti, střežte si má slova jako poklady! Vzdávejte díku Bohu a velebte Ho za každou milost a budete požehnaní na zemi a potom navěky i v nebi.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

"Magnifikat" Lk 1, 45: Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo pověděno od Pána.

Skt 8, 1-2:
1: Šavel to úplně schvaloval, že ho zabili. Tehdy se strhlo veliké pronásledování církevní obce v Jeruzalémě. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po judském a samařském kraji.
2: Štěpána pochovali zbožní muži a velmi nad ním naříkali.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět