1093. Poselství Boha Otce ze dne 25. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SPOLÉHEJTE SE NA MNE


Mé děti, vidíte, jak se svět kolem vás mění. Žijete začátek nových nebezpečí.

Budete se muset spoléhat na Mne víc a víc, půjdete-li vpřed a budete-li se chtít vyhnout nebezpečí, jimž budete čelit. Až se vlády zhroutí, až se vaše ekonomika změní jako vítr, až národ povstane proti národu – až se každé z těchto věcí stane, objeví se nová nebezpečí, až budete mít pocit, že jste nebezpečím obklopeny. Vskutku v takovém stavu budete, protože nepřítel je mezi vámi a hledá jak zničit vše, co je ode Mne.

Přeji si, abyste nyní trávily více času učit se poznávat Mě víc než kdy dříve. Chci, abyste trávily čas uctíváním Mne jako nikdy dříve. Chci, abyste se zapřely, pozvedly svůj kříž a následovaly Mne, jak jste to nikdy dříve nedělaly. Tímto způsobem se přitáhnete blíž ke Mně, kdy budete schopné Mě slyšet mluvit k vám a Já vás bezpečně povedu vším, co přichází, dokud pro vás nepřijde čas jít ke Mně domů.

Bůh Otec


Jak 4:7-10
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

1Pa 16,11: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.

Iz 55, 6-7
6: Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.
zpět