1094. Poselství Boha Otce ze dne 26. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NIKDY SE NEMĚNÍM


Mé děti, můžete se na Mne vždy spolehnout. V tom, co přichází, se vaše ekonomiky drasticky změní, někdy velmi náhle.

Já se nikdy neměním. Jsem stejný včera, dnes a navždy. Můžete se na Mne spolehnout.

Až dojde ke změnám, spolehněte se na Mne. Podívejte se do mého Slova. Podívejte se na to, jak vás žádám, jakým způsobem jít, abyste šly po těchto cestách, a budu vám žehnat stále víc. Dělejte věci způsobem, který od vás vyžaduji, a obdržíte požehnání, které vám slibuji.

Můžete se na Mne spolehnout.

Bůh Otec


Př 3, 5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.

Mt 6, 25-34
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
27: Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

Žid 13, 18: Modlete se za nás. Jsme sice jisti svým dobrým svědomím, neboť se snažíme jednat tak, aby nám nemohli nic vytknout;
zpět