1097. Poselství Ježíše ze dne 11. června 2012.

Nástroj: Jennifer (USA).


BUDE SE ZDÁT, ŽE IZRAEL JE PORAŽENÝ NÁROD


Mé dítě,

volám mé děti k času modlitby, přede Mnou, v nejsvětější svátosti. Mé děti, modlete se za ty, jejichž srdce se vůči Mně zatvrdila, neboť jejich lhostejnost Mi probodává srdce.

Mé děti, modlete se za ty, kteří budou brzy plakat, neboť jejich křik bude slyšet po celém světě. Lidstvo musí začít chápat, že je tady, aby sloužilo jednomu Pánu, jednomu Bohu a Otci, a ne sobě samému. Největší pád Adama a Evy způsobil nedostatek poslušnosti k jedinému přikázání, které jsem jim dal.

Je čas, abyste se probudily ze své dřímoty, mé děti, neboť válka se brzy rozšíří po celém světě. Izrael se bude zdát poraženým národem, ale nakonec znovu povstane. Amerika bude vrávorat kvůli příchodu nového vůdce, ale vy, mé děti, (tj. Američané – poznámka překladatele), budete jako národ zmenšeni kvůli vaší chamtivosti.

Řekl jsem vám už dřív, že už víc nemohu v mém milosrdenství varovat svět, který hledá ruku spravedlnosti. Příliš mnoho z vás si staví své domy na písku a ne na skále, a protože odstraňujete Pána, vašeho Boha z jeho stvoření a ničíte můj plán, vaše cesty se zhroutí. Tato Země se bude otřásat z jedné strany na druhou a oceány utvoří nová pobřeží.

Rozšíří se nové nemoci, a lékaři vám nepomohou v jejich léčení, neboť jste vraždili mé maličké hříchem potratů. Nemůžete porazit zlo zlem. Varuji vás, mé děti, že Satan je na číhané, neboť hledá vaše duše, protože už mu nestačí ty, kterých se již zmocnil.

Pojďte, děti, vašimi modlitbami a půstem získáte mnohé milosti. Já jsem Ježíš, Světlo světa, Světlo, které nikdy nezhasne. Zůstávejte blízko u Mne v eucharistii a darem smíření udržujte můj dům uklizený a čistý.

Vy sami byste si nepřáli, aby k vám, do vašeho domova, přišel host, kdyby byl špinavý a zanedbaný. Tak proč si to přejete pro vašeho Krále a Spasitele? Otevřete vaše oči, otevřete vaše srdce Mně, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí.

Ježíš
zpět