1101. Poselství Boha Otce ze dne 5. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BEZPEČÍ


Mé děti, převádím mnoho z vás do bezpečnějších oblastí. Buďte připravené na mé vedení.

Pozorně naslouchejte a uslyšíte Mě, jak vás volám na vaše bezpečné místo. Věřte, že vím co je nejlepší, bez ohledu na vaše zaměstnání, bez ohledu na ty, které byste si přály mít kolem vás, bez ohledu na vaše vlastní preference. Já vím, co je [pro vás] nejlepší.

Následujte Mě a budete v bezpečí.

Bůh Otec


Ge 12, 1: I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.

Ge 19, 12-15:
12: Tu řekli ti muži Lotovi: "Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa.
13: My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili."
14: Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: "Vyjděte hned z  tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu." Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval.
15: Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: "Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul."

Ex 4, 19: Hospodin pak řekl Mojžíšovi ještě v Midjánu: "Jen se vrať do Egypta, neboť zemřeli všichni, kteří ti ukládali o život."
zpět