1103. Poselství Matky Spásy ze dne 29. února 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

regina

PRO DOSAŽENÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZKRATKY


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:


Lidé Nejsvětější Trojice!

Hledáte mého Syna? Proč tedy jdete jinými cestami?

Pokoušíte se snad jít výš jinými prostředky?

Chcete zrychlit tempo a bloudíte a vzdalujete se stále víc. Neexistují žádné zkratky pro dosažení věčného života. Nejsou zkratky, všichni musí jít po stejné cestě, a tato cesta je cestou svatosti [1Tim 2-4].

Každý musí v určitém okamžiku jít po cestě Kalvárie, ale neměli byste po ní jít s nároky, nebo zakotveni ve své lidské vůli. Naopak, prožívejte ji, jako když po ní šel můj Syn: s očima upřenýma na konec, na kříž slávy a vznešenosti.

Stejným způsobem jde touto cestou církev mého Syna a každým okamžikem pokračuje dál. Jako mystické Tělo mého Syna, musíte zdvojnásobit úsilí, aby vás démon nevedl do jiných vod, které nepatří mému Synu. Musíte zůstat v tradici církve. Velkou novinkou evangelia je, že můj Syn odpouští a miluje, miluje a odpouští těm, kdo s opravdovou lítostí před Něj přicházejí a rozhodnou se žít nový život s pokorou a zkroušeným srdcem. To je velká novinka:

Odpuštění, milosrdenství a Boží spravedlnost, která otevírá dveře těm, kdo činí pokání z hloubi nejniternějšího bytí. [Jan 3, 16].

Toto Boží milosrdenství nenajdete změnou Božího Zákona, ani jeho modernizováním. Můj Syn miluje všechny své děti a všechny lidské bytosti jsou jeho děti, ale aby získali věčný život, musí dodržovat Boží Zákon [Žid 4, 16; Dt 10, 12-13].]

Vidím tolik lidských bytostí, které se uzavírají do svého lidského ega, aniž by odpustili těm, jimž mohl odpustit můj Syn: to nejsou opravdoví křesťané.

Vidím tolik hlučných zábav mezi lidmi, bez ohledu na velkou lidskou tragedii v rukou zla!

Vidím tolik mých dětí, které zabředly do pokušení, jež je obklopuje, které zapomínají, že můj Syn byl pokoušen ďáblem a že každý z vás byl pokoušen v mém Synu, ale můj Syn pokušení překonal a dal vítězství všem, kdo plní Boží Zákon [Mt 4].

Pozoruji tolik mých dětí, které volají a křičí k mému Synu a můj Syn jim nabízí živou vodu, která uhasí žízeň, ale ony ji znovu a znovu odmítají, protože nevidí to, co chtějí vidět. Chybí jim víra!

Svět o víře nemluví, svět nemluví o Boží lásce, ale o tělu a hříchu, jejichž jména byla změněna a které nazývá modernismem.

Avšak musím vám říct, že klesáte, protože jdete po špatných cestách. Můj Syn vás volá k pokání, velkému půstu, půstu tělesných i duchovních smyslů.

Noe kázal kajícnost a pokání. Jonáš volal po pokání a oznámil lidem v Ninive, že jejich město bude zničeno. Někteří neposlechli a byli zahubeni, jiní poslechli a bylo jim odpuštěno.

Tato generace obdržela více volání než předchozí generace, a přesto je její odpověď stále záporná, protože je připoutána k světskému životu, je nevázaná a v jiných případech připoutaná k egu, nedovolující odpuštění, které jí můj Syn neodepřel.

Kam až půjde zločin této generace?
K pýše, mé děti.

Člověk dokázal učinit pokroky ve vědách, ale sám o sobě se duchovně nevyvíjel. Neboť v tomto čase na Zemi, Duch a věčný život pro vás nepředstavují ani poctu, věhlas, bohatství, ani veřejné uznání – věci, po kterých člověk dychtí přede vším.

Vidím lidská stvoření, pyšná, povýšená, vychloubačná svým bohatstvím, intelektem, svými schopnostmi a v jádru těchto stvoření vidím úzkost, nespokojenost, smutek a pocit neštěstí.

Děti mého Neposkvrněného Srdce:

Probuďte se, neměli byste žít tento půst, abyste naplnili tradici, která není jen tradicí, ale také slavnostní vzpomínkou. Je o probuzení, o prožívání života, pravé cestě, věčné Pravdě.

Tolik bolesti pro pošetilé lidstvo, tolik nepoznaných lidských tragédií, tolik pohrdání k volání Domu Otce… A až poznáte svou neposlušnost, budete tolik trpět kvůli vašemu šílenství, že nářek lidstva bude nezměrný.

Žijete v očistě a ještě to nevíte?

Pozorujte stav církve mého Syna, pohleďte na rozhodnutí vlád, pokud jde o normy a zákony, které jsou v naprostém rozporu se životem a morálkou. Všude pozorujte reakci přírody, dívejte se na hladomor lidí.

Dívejte se, jak postupuje komunismus a na útlak lidí těmi, kdo se neprohlašují veřejně za komunisty. Útlak ve prospěch jediné vlády, jediného náboženství, jednotné měny, jednotného školství, ve prospěch smrti těla i duše.

To je utrpení, k němuž je vedena církev mého Syna, to je utrpení, které neustále prožívá mé mystické Tělo, je to vstup antikrista do lidstva.

Mějte na paměti, mé děti, že v rámci modlitby, půstu a pokání během tohoto předvelikonočního půstu, byste měly zahrnout půst smyslů a zejména půst mysli, která vás staví proti vašim bratrům.

Vyčistěte svůj vnitřní dům, aby se čistota zrodila ve vás a nebyla něco vnějšího, co netrvá.

Můj Syn chce srdce kajícná, pevná a nepředstírající falešné náboženství.

Děti, nepropadávejte panice tváří v tvář pandemiím. Buďte poslušné a připravte si, co jsem vám dala, abyste s nimi bojovaly (*). Nedovolte, abyste byly oklamány a manipulovány. Lidé vám nebudou říkat pravdu – já ano.

Nezapomeňte, že můj Syn je Cesta k věčnému životu [Jan 14, 6].

Nezapomeňte, že jsem tady, že jsem vaše Matka.

Žijte v Boží lásce, která je bez hranic.

Žehnám vás mou láskou.

Matka Maria
(*) Poznámka překladatele:
Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.
zpět