1104. Poselství Ježíše ze dne 10. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VAŠE VYKOUPENÍ


Mé děti, nedovolte, aby vaše srdce bylo sklíčené kvůli tomu, že konec je blízko, ale radujte se, neboť místo, kam jdete, je pro vás daleko lepší, než kde jste dosud byly.

Protože půjdete skrze tyto časy, kdy zde budou těžkosti a události, jimiž se můj nepřítel vás pokusí zastrašit, přesto budou také vítězství.

Budete nadšeny zázraky, které uvidíte v těchto časech. Budete se radovat z mého zaopatření, i když jste si myslely, že půjdete v nedostatku. Vy, které jste byly věrné sloužit, dávat a učit, budete obzvláště potěšeny, neboť jsem vám pro tyto časy připravil ohromná požehnání.

Dívejte se vzhůru, mé děti, neboť vaše vykoupení se přiblížilo! Brzy vaše starosti budou za vámi.

Ježíš


2Tim 3, 1-3
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mk 10, 27: Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko."

Zj 21, 4: a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.

Lk 21, 25-28
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.
27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
zpět