1109. Poselství Ježíše ze dne 11. března 2020.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


PŘISTUPUJTE K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, DOKUD JSEM JEŠTĚ MEZI VÁMI


Moje drahé děti,

nepohoršujte se nad tím, co se děje! Všem jsem vám už řekl předem: Zažijete takové časy, jaké jste dosud neviděly.

Velmi vás prosím, nepřipravte se o Mne, svého největšího dobrodince! Chci vejít do vašeho srdce – nebo jsem to snad neřekl? "Vezměte a jezte: toto je mé tělo". Potom vzal kalich, pronesl díkuvzdání, podal jim ho a řekl: "Pijte z něho všichni: toto je má krev, krev smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů." [Mt 26, 26-28]. "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život, a já ho vzkřísím v poslední den" [Jan 6, 54]. Ano, skutečně, říkám vám: "Nebudete-li jíst tělo člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život" [Jan 6, 53].

Není důraz na tom, zda přijímáte na jazyk, nebo do ruky, ale na tom, že mě přijmete do svého srdce. To i Já vím, že vaše ruka není vhodná k tomu, abyste se Mě dotkly. Vaše rty, jimiž mnohem víc hřešíte než vašima rukama, jsou stejně tak nehodné Mě přijmout. Ale neopakujete slova setníka před každým přijímáním? "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven" [Mt 8, 8]. Nyní se už tím nezaobírejte.

Vím, že vaše ruka není čistá, neboť se musíte dotýkat mnoha věcí před tím, než přijímáte. Věřte ale v mou všemohoucnost. Já vás dokážu ochránit před každou chorobou. V míře vaší víry, dostáváte ode Mne milost. Kdo chce, ať si vezme s sebou něco k dezinfekci ruky a nechť to použije před svatým přijímáním. Poskytne to ochranu před nákazou, ale největší ochranou jsem Já, jenž stojí nad každou duševní, nebo tělesnou potíží, chorobou. Znovu pravím: Nepřipravujte se o Mne! Já skutečně chci vejít do vašeho srdce, nejen duchovně.

Kdybych to nechtěl, potom bych pro vás neustanovil oltářní svátost, v níž jsem skutečně přítomný. Všechna znepokojování jsou dílem protivníka. Položte si otázku: V čím zájmu je, abyste nepřijímaly? Jedině v zájmu Satana. Proto vás prosím, abyste ve vlastním zájmu vyhověly mé prosbě. Přistupujte k svatému přijímání, dokud jsem ještě mezi vámi, neboť hodina už je zde, kdy vám vezmou ženicha, Mne samotného.

Žehnám vás za vaši poslušnost, mou, každou lidskou představu převyšující, nekonečnou, věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět