1110. Poselství Boha Otce ze dne 16. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JEN TO ŘEKNĚTE


Mé děti, pověděl jsem vám, že konec všech věcí je u vás, a vskutku je tomu tak. Uvidíte před sebou vyplnění všeho, co jsem vám řekl v mém svatém Slovu. Jedna za druhou, všechny věci se splní, dokud, nakonec, nebudete povolány ke Mně domů.

Řekl jsem vám, že budete svědky věcí, které vám budou nahánět strach, a již vidíte, jak to začíná. Přijde více epidemií, ale nebojte se. Jen poznejte mé Slovo a mluvte o něm, neboť budete ochraňovány, uděláte-li to.

Mnoho z vás pociťuje nedostatek ve svých životech. Přiznejte si, že podle mého Slova nebudete mít nedostatek.

Mé děti, v mém Slovu jsem se postaral o vše, co potřebujete, jen když to vyslovíte svými ústy, abych to mohl vykonat. Zarmucuje Mě vidět mé děti bázlivé a žijící v nedostatku, když jsem vám dal vše, co kdy můžete potřebovat.

Bůh Otec


Mt 4, 4: On však odpověděl: Je psáno: "Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst."

Lk 21, 25-27
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.
27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

Mk 11, 23: Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: "Zdvihni se a vrhni se do moře" – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.
zpět