1113. Poselství Ježíše ze dne 21. února 2020.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


UŽ NEBUDE ŽÁDNÝ ODKLAD A VŠECHNO SE NYNÍ VYPLNÍ


Moje drahé děti, nyní skutečně přišla ta hodina. I doposud byla zde, ale nyní stojíte nejblíže k naplnění všeho, co jsem vám už řekl předem. Připravte se, neboť zanedlouho vám sáhnou na život. Zůstaňte Mi věrní až k smrti, neboť jen tehdy můžete získat korunu věčného života.

Už nebude žádný odklad a všechno se nyní vyplní. Musím očistit svět, protože hříchy šlehají až k nebesům. Až jej očistím, vrátím se ve své slávě a dechem svých úst zabiji zločince. Připravujte se! Zanedlouho budete svědky takových událostí, jaké svět ještě nikdy neviděl.

Mé děti, už k vám nebudu dlouho hovořit. Proroctví se završí a všechno se uskuteční. Mezi vámi je mnoho těch, kteří se nechtějí obrátit. Kvůli nim roním krvavé slzy, ale mám v úctě jejich svobodnou vůli. Následky svých hříchů budou muset nést po celou věčnost. Modlete se za ubohé, nešťastné hříšníky, kteří tápou na okraji propasti zatracení a spadnout do ní mohou kdykoli.

Slíbené události (Velká očista, třetí světová válka) nebudou čekat, neboť svět se neobrátil. Osud těch, kteří se modlí, bude snesitelnější než těch, kteří tak nečiní. Přijměte mé láskyplné požehnání, které vám dávám se smutným srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš

Otevři Písmo svaté:

Zj 3, 15-22
15: "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16: Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17: Vždyť říkáš: Jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný
a nuzný, slepý a nahý.
18: Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19: Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
21: Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
22: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět