1118. Poselství Ježíše ze dne 20. března 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

VSTOUPILI JSTE NYNÍ DO BOUŘLIVÝCH VOD


Moji milovaní lidé:

Jste zřítelnice mých očí.
Přijměte mé požehnání, které vám dávám jako milující otec.


Moji milovaní lidé:

Nechoďte sami, zůstávejte na cestě, kterou jste si vybrali a na které vás doprovázím. Otevřete dveře svého srdce, abych vás mohl sevřít v mé náruči a osvobodit vás od řetězů útlaku zla.

Moji milovaní, vstoupili jste nyní do bouřlivých vod, do vod, které si lidstvo pro sebe přivlastnilo.

Za čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, vody z nebe způsobily potopu…
Během čtyřiceti let, lid Izraele šel pouští…
a Já jsem odešel do pouště na čtyřicet dnů a nocí… [Gn 7, 17; Joz 5, 6; Mt 4, 1-11],

a dnes se tato generace musí izolovat na čtyřicet dnů a nocí uprostřed postního období.

Přeji si, abyste v tomto čase opět roznítili lásku v rodinách.

Ať je tento čas časem jednoty, lásky k bližnímu, odpuštění, porozumění, neboť duch zla se skrývá, aby vás pokoušel a vyvolal rozdělení mezi těmi, kdo bojují o společné dobro.

Ať tento čas půstu, který se bude prodlužovat, je časem, kdy rodiny se budou znovu mezi sebou dívat do očí a znovu sdílet, co sdílet přestaly, protože každodenní všednost je rozdělila.

Ať tento čas slouží k vnitřnímu přezkoumání, k hodnocení života, ať se vaše myšlenky ubírají opačným směrem, než kterým jde tato generace a ať to není něco chvilkového, protože tento okamžik byl napsán nesmazatelným inkoustem.

Dívali jste se dopředu, abyste předjímali události ve zrychleném čase. Beze slova jste sklonili hlavu a poslechli úskočné pokyny vrcholů moci lidstva. Vidíte jen přítomný okamžik, nejste schopni dívat se za něj.

Musíte poslouchat kvůli této epidemii, pak přijdou jiné, ještě horší. Ale v tomto čase světová elita zkoušela reakci lidstva a vládci lidí použijí tento virus, aby si zajistili svou moc nad lidstvem.

Vydal jsem se v oběť kříži [Lk 23, 46; Ef 5, 2] a volal jsem vás svou láskou. Volal jsem vás skrze své proroky, ale marně. Ve vašich očích se počítá jen to, co přichází ohrozit váš život, kdy dokonce i víra se zdá marnou.

Vyzval jsem vás, abyste všechno dali za lásku, ale vy neodpouštíte [Mt 6, 14; Ef 4, 32]. Zůstáváte uzavření ve svém lidském egu, a bude to právě ego, které vás přivede k pádu, k nákaze, neboť není-li srdce čisté, tělo je zranitelné.

Volal jsem vás, abyste se ode Mne nevzdalovali a nestali se snadnou kořistí Zlého.

Vyzývám vás, abyste byli pravdiví, oddávali se z Lásky, pro mou Lásku, Lásku, kterou se vyznačují mé děti.

Vyzývám vás, abyste se připravili duchovně: Nechoďte jinými cestami, buďte poctiví ve svých činech a jednání.

Ti, kdo v sobě živí pocity křivdy, zůstávají připoutáni k svému egu řetězy a ve svém egu zahynou.

Vy nechápete vážnost mých slov…
Nechápete, že se musíte připravit na VAROVÁNÍ
Nechápete, že jsem milosrdenství, ale že jsem také soudce…
Nechápete, že utrpení lidstva bude pokračovat…

Země se třese z jednoho konce na druhý a příčinou utrpení nebude jen virus, ale různé události, jimiž se naplní mé Slovo. Události se budou stávat v nepřetržitém sledu a zabrání vám vzájemně si pomáhat.

Nevěřili jste, ale od chvíle, kdy máte žít, co jsem vám oznámil, se bojíte, cítíte se znepokojení, přemáhá vás strach, a víra, kterou nemáte, vás nemůže posílit.

Trpím s utrpením mých dětí, ale vy nejste mírné a pokorné, jste domýšlivé a neposlušné, chcete proroctví, nikoli mé Slovo, abyste se obrátily.

Události si nebudou dávat na čas, budete je žít jednu za druhou. Člověk pozná chudobu, dokonce i ti, kdo se cítí v bezpečí kvůli penězům, které budou k ničemu. Já jim řeknu:

"Dejte Césarovi, co je Césarovo a Bohu, co je Boží" [Lk 20, 25).

A co Mi dáte? Co jste Mi až dosud dali?

POCHYBNOSTI, LŽI, OPOVRŽENÍ, NEDŮVĚRU, PÝCHU, NEPOSLUŠNOST.

Modlete se, mé děti. Modlete se za celé lidstvo, aby se každý mohl přezkoumat a respektovat svého bratra s láskou k bližnímu v tomto čase epidemie.

Modlete se, mé děti. Modlete se, abyste si uvědomily moc, kterou ukázali ti, kdo manipulují lidstvem. Je to nejjednodušší způsob jak vás ovládnout, a pak přijde antikrist jako zachránce lidstva.

Modlete se, mé děti. Modlete se, přijde válka a otřese lidstvem.

Modlete se, mé děti. Modlete se kvůli zemětřesení, které přichází. Modlete se za Spojené státy, Itálii, Japonsko, Portoriko, Střední Ameriku, Chile. Modlete se za jeden za druhého, všichni budou trpět.

Mé děti, má Matka vám dala léky podle naší vůle. Stále vyhledáváte lidské prostředky a ne to, co jsme dali člověku z Boží vůle. Neohrožujte zbytečně děti, buďte opatrné a nevystavujte se nebezpečí. Naopak, modlete se v tomto čase spíše ve svých domovech.

Žehnám vám mou Láskou.
Žehnám každého z vás.
Žehnám vás mým křížem slávy.

Váš Ježíš
zpět