1123. Poselství Ježíše ze dne 31. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MĚNÍCÍ SE SVĚT


Mé děti, vidíte, jak se svět kolem vás mění. Vidíte trochu toho, co má přijít ve větším měřítku. Chci, abyste na to myslely, a na způsoby, jakými se budete moci připravit na to, co přichází.

Ďábelský vůdce brzy vstoupí na scénu a bude se snažit zničit vše, co je ode Mne. Přinese mnoho žalu a utrpení mému lidu. To není mé přání, ale vše z mého svatého Slova musí být naplněno, abych vás všechny mohl přivést ke Mně domů.

Neopustím vás ve všem, co přichází – nezapomeňte na to.

Ježíš


Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,

Zj 13, 1-7
1: Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.
2: Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;
4: klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;

zpět