1124. Poselství Ježíše ze dne 27. března 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Jezis

NEBOJTE SE, NEJSTE SAMI!


Vroucně milovaní lidé!

Žehnám vám svým bolestným utrpením.
Každou kapkou mé krve.


V každé bolesti mého utrpení Lásky jsem se díval na vás, kteří čtete toto mé Slovo, abyste v této chvíli mohli být vděční za své životy a byli ochotní získat věčný život.

Prožíval jsem pohrdání, křik, ponižování, kletby, prožíval jsem v sobě to, na co lidé nemají odpověď: zakusil jsem zlobu, zuřivost, byl jsem ten, na němž se vybíjely nedokončené nebo neuspokojivé odpovědi, nedorozumění, fanatismus.

A Já jsem i nadále nabízel mým dětem tato odhalení už předem, aby se připravily, zejména v duchu a vydaly se na cestu obrácení. To však nebylo pochopeno, bylo třeba, aby přišly následky toho, co lidé vytvořili, aby ze strachu, že onemocní, se sami přiblížili, ale jen z osobního prospěchu, aniž by se k něčemu zavázali.

Moji milovaní lidé, toto je chvíle, kdy už není čas. Velké utrpení celého lidstva se blíží, a tak vlastníma očima uvidíte před sebou horší nemoci a přírodní katastrofy, chvíle strachu, jimž budete čelit kvůli hrozbám z vesmírného prostoru.

Budete žít v děsu, ve výsledku neúcty lidstva – neposlouchali jste, bouřili jste se, odstrčili jste Mě a odmítli mé království.

Zprávy ze světa vám řeknou o nové virové mutaci a panika zachvátí svět, neboť žijete v temnotě a vaše modlitby nejsou trvalé. Mnoho z vás neprožívá s vírou to, o co se modlí jen ústy.

Vy, mé děti, držte se spolu. Víra je oporou mého lidu a láska k mé Matce Mě uchvacuje a Já naslouchám tomu, o co Mě prosí má Matka.

Ďábel se snažil oslepit mé věrné a nechal je žít ve chvílích pochybností a zkoušek, které jsem dovolil, abych je nechal růst v pokoře, a aby mohli odložit krunýř rozumu a lidské logiky. Mohli se tak nechat vést podle mé vůle po mých cestách, kam chci, aby lidské stvoření mohlo vstoupit s větší jistotou a větší poslušností, do trvalé spirituality.

Klekněte na kolena [Ef 3, 14-21], ne proto, abyste Mě žádali, abych odstranil to, co neprospívá vaší duši, ale poklekněte a pokorně proste mého Ducha Svatého, aby vám seslal mé Světlo.

Světový vůdce bude trpět uprostřed nepokojů svého lidu, který ho připraví o život. Chaos a destrukce budou následovat. Ti, kdo jsou považováni za neporazitelné, budou poraženi a vše se naplní. Přijde nedostatek a hladomor, zmatek uvnitř mé církve neustane a ekonomika bude viset na vlásku, jenž se přetrhne v nejméně očekávaném okamžiku.

Modlete se, mé děti, modlete se. Bez modlitby a obrácení, nebude pro člověka možné, aby získal trochu stability.

Modlete se, mé děti, Země se bude stále třást uprostřed lidského utrpení.

Modlete se, mé děti, modlete se za Petrův Stolec.

Nejste samy [Mt 28, 20], jsem s mými dětmi a můj vyslanec přijde zmírnit utrpení mého lidu. Uprostřed nedůvěry se vždy najde několik mých věrných, kteří ho přivítají a uvidí, že je to můj vyslanec, můj anděl pokoje.

Má Matka vám bude oporou, je majákem mého Světla na cestě všeho mého lidu. Má Matka je Matkou každého z vás, přijměte ji s Láskou!

Moji milovaní, má Matka setře vaše slzy, utěší vás a podpoří v této hodině, kdy budu pro můj lid obřadně potlačen. Zůstávám ve vás a přijímání, které jste obdrželi po náležité přípravě, se dnes pozvedá v každém z vás. Je zdrojem živé vody, protože Já a pouze Já dosahuji tohoto zázraku věčné Lásky [Jan 7, 37; Ps 84, 2].

Žehnám vám mou Láskou, uděluji vám pomazání svou vzácnou Krví.

Nebojte se, nejste sami!

Váš Ježíš
zpět