1125. Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MNOHO ŽIVOTŮ BUDE VZATO


Mé děti, přichází událost, jejíž rozsah ještě nemůžete chápat. Mnoho životů bude vzato v této události a mnoho duší ztraceno ve prospěch mého nepřítele. Přeji si, abyste se modlily za tyto duše ve svých každodenních modlitbách, abych je mohl zachránit.

Vstoupily jste do času, kdy mnozí uvidí smrt svých milovaných. Ne každý bude vzat v tomto čase, ale někteří budou. Naučte se jak zvládat váš žal, jímž můžete projít v této době, aby nebyl na překážku práci pro Mne. Až skončíte svou práci, budete povolány ke Mně domů. Tady se Mnou už nebude zármutek a vy obdržíte svou odměnu.

Buďte silné a velmi odvážné, mé děti, žijete v divokých a nebezpečných časech. Jsem stále s vámi.

Ježíš


Řím 8, 18-19
18: Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.
19: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Lk 21, 11: budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mt 28, 20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

2Petr 3, 10-13
10: Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
11: Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12: kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
13: Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
zpět