113. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ODPUSTÍM VÁM KAŽDÝ HŘÍCH, KTERÉHO LITUJETE


Moje drahé děti,

velice, velice vás miluji. Prahnu po vašich duších a chtěl bych, abyste byli tam, kde jsem Já, a viděli moji slávu. Proto vám dávám poselství, napomínám a učím vás, protože vás chci zachránit před pekelným ohněm. Když učiníte, o co vás prosím, budete navždy šťastni.

Moje děti, život na zemi je velmi, velmi krátký. Přirovnám-li jej k věčnému životu, je jako nic. Ale stačí k tomu, abyste si zasloužili štěstí věčného života, když budete spolupracovat s mou milostí. Všechny vás volám, přitahuji. Vezmu vás ven, do pustiny a budu apelovat na vaši duši. Otevřete-li svou mysl, budete-li naslouchat mému hlasu a obrátíte v skutky mé učení, tak budete moci obsadit to nádherné místo, které jsem vám připravil v království mého Otce.

Vroucně si přejte to štěstí, abyste uviděly mé svaté Světlo. Takto Mě učiníte velmi šťastným a vyhnete se očistci, který nesnesitelně pálí ty, kteří netouží jít do nebe. Ale toužit dokážete jen tehdy, žijete-li ve svatosti života. Když jste v hříchu, tehdy se Mě bojíte a ukrýváte se přede Mnou, jak to činili Adam a Eva. Ale Já všechno vím a vidím. Dokonce i vaše myšlenky. Moje drahé děti, proto skoncujte s hříchem a potom se nebudete mít čeho bát. Milujte Mě celým svým srdcem, duší, myslí, vší svou silou, a potom se z vás vytratí strach.

Moji drazí maličcí, čas je krátký. Váš život uplyne jako letmý okamžik. Všichni musíte stát před mou soudnou stolicí. Má spravedlnost je stejně tak hluboká a dokonalá, jako moje milosrdenství. Proto prosím, abyste žili v neustálé připravenosti, abyste se ve svátečním plášti, tedy ve svatosti života, objevili před mým svatým Světlem, jestliže vás kdykoliv vyzvu, abyste vyšli z vašeho pomíjivého těla, jež je z prachu.

Mé děti, litujte svých hříchů každý den, dokonce okamžitě, jakmile zhřešíte. Ponořte se do mé milosrdné lásky. Odpustím vám každý hřích, kterého litujete. Ale kdo nebude litovat svých hříchů a zůstane v nich, ten musí navždy snášet následky.

Moji maličcí, nestaňte se nikdy sebevrahy! To nic nevyřeší, ale může vás uvrhnout do zatracení. Všechny vaše starosti odevzdejte Mně. Důvěřujte Mi. Já jsem všemohoucí. V míře vaší důvěry vám dám mé milosti. Nebojte se Mi odevzdat svůj život. Nebojte se změny. Já vás očistím od každého hříšného a zbytečného kontaktu. Potom budete hojnými úrodnými ratolestmi, které se živí ze Mne, z vinného kmene.

K tomu vám žehnám překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšModlitba skrze Ducha Svatého:


Ó, nekonečné milosrdenství, nekonečná lásko! Je tak dobré ponořit se v Tebe a v Tobě si odpočinout. Má kráso, můj Králi, má jediná radosti, mé milované štěstí, vždy jen myslím na Tebe. Neustále Tě vidím před sebou. Tebou se sytím, Tebe stále zbožňuji. Prahnu touhou, má duše už touhou umírá, aby Tě konečně viděla tak, jaký jsi, ze Světla do Světla, ve tvé slávě.

Ó, Pane můj, cožpak takto ses nemodlil: "Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se Mnou tam, kde jsem Já, aby uviděli mou slávu!"

Děkuji, že jsi o to prosil, že to chceš. Toužím po tom, aby se to co nejdříve stalo. Čas uplývá, jako zrnka písku a každým dnem, každou hodinou jsem stále blíže Tobě. Tobě dík a sláva, že čas pomine a přijde okamžik, kdy od Tebe uslyším: "Pojď! Obsaď místo, které jsem od věků přichystal na kříži pro tebe, abych tě vykoupil z tvých hříchů.

Ó můj milovaný božský Manželi, s kterým jsem se navždy sjednotila. Děkuji, že ses ke mně sklonil, k zrnku prachu, k nicotě. Celá věčnost nebude stačit, abych ti vzdala díky a abych oslavila tvé drahé, svaté jméno. Zůstaň se mnou můj Ježíši, neboť už se stmívá! Můj život ubývá, jako knot svíce. Ale radost mě naplňuje a vzdávám ti díky, neboť se již blíží okamžik, kdy ze Světla do Světla Ti mohu vyznat svou věčnou lásku.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět