1135. Poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEJZHOUBNĚJŠÍ VŮDCE


Nejzhoubnější vůdce všech dob brzy vystoupí na scénu světa. Mému lidu přinese mnoho pronásledování, neboť nenávidí vše, co je ode Mne a bude dokonce usilovat odstranit ze země mé Slovo. Snaží se postavit svůj trůn a nahradit Mne s v srdcích mého lidu.

Až se pronásledování rozšíří, budete Mne stále nazývat Pánem? Budete uctívat Mne, nebo mít strach a pochybnost naplní vaši mysl? Opustíte svou víru ve Mne pro jiné bohy, když se bude zdát, že ve světě je všechna naděje ztracena? Až nebudu moci odpovědět na vaše modlitby (protože vše se musí naplnit), zůstanu vaším Bohem, nebo se obrátíte k jinému?

Eliáš šel v mé nesmírné moci v době zlého vůdce a stále plnil mou vůli a hlásal mé jméno.

Co budete dělat vy? Když nebudete moci nasytit sebe? Když nebudete moci uživit ty, které milujete? Co si vyberete?

Ježíš


2Thes 2, 2-4
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Jak 1, 2-8
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
5: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
6: Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
7: Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;
8: je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.

Mt 17, 10-11
10: Učedníci se ho ptali: "Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?"
11: On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko."

Zj 13, 16-17
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
zpět