1141. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Jezis

MOJI LIDÉ, JÁ VÁS NEOPUSTÍM


Moji milovaní lidé:

Přijměte mé požehnání v tomto čase, kdy lidstvo je postiženo nemocí.

Není to nadarmo, že člověk se bičuje nemocí, o které můj Dům vám dal vědět už dřív, aby vás nenašel nepřipravené.

A přesto, nemoc přišla náhle, neohlášena a zaskočila lidstvo nepřipravené, a Já učiním také tak:
Přijdu znenadání a najdu vás ponořené do záležitostí tohoto světa potom, co jste Mnou opovrhli a vyhnali Mě z mého království.

Někteří byli oklamáni Zlým a ostatní pokračovali po mých cestách, někteří nepřinesli žádné ovoce a jiní přinesli ovoce věčného života [Jan 15, 3-5].

Vyzval jsem vás, abyste se připojili k mému vítězství na kříži, ale vy jste se ode Mne odvrátili a přivítali novinky, které vám předložil ďábel, s nimiž vás oklame.

V posledních časech této generace bude vzpoura každodenní skutečností ve světě, vzpoura proti víře, proti všemu duchovnímu, proti naději, proti dobročinnosti, proti tomu, co je společné, bratrské a pravdivé.

Mým jménem bude pohrdáno, dokonce mým vlastním lidem. Budu odstraněn z oltářů a vy budete vyzváni zapomenout na mou Matku a popírat skutečnost, že má Matka se přimlouvá před naším trojičným trůnem.

Budete se nacházet v nové církvi, s novinkami, které jsou cizí Desateru a svátostem, s novinkami, přicházející ze svobodného zednářství, které spolu s pozemskými mocnostmi budou zvracet ohavnost.

Je tak mnoho obílených hrobů [Mt 23, 27], které se potulují v mé církvi, je tolik vlků, kteří už ani nenosí roucho beránčí, poté, co se zjevně odlišili od těch, kdo jsou věrní Mně!

Moji milovaní lidé, vyzývám vás naléhavě, abyste zůstali v mé Lásce a ve všem, co z ní pochází.

Moji milovaní, neodvracejte se od evangelia, nepřijímejte falešná učení, která vás přivedou do zatracení, učení, ochraňované a posilované nevyhnutelným odpadlictvím v lůnu mé církve.

Byli jste varováni před nemocí těla a nemocí duše, abyste se nenechali oklamat. Pohleďte na síly, které slouží Satanovi, ve snaze vytrhnout i s kořeny mou církev, jak chrlí své ohavnosti [Mt 24, 15-35; Da 11, 31; 12, 11]. Moji lidé se ochotně nechali vtáhnout do falešných ideologií, na cesty, které jim nabízejí rychlé duchovní pozvednutí, bez pokání a mystických zkušeností, jako bych Já je prodával na nějakém tržišti tomu, kdo nabídne nejvíc.

Neuvědomujete si, že jste prožili revoluci potajmu uvedenou démonem do mé církve, do společnosti, vzdělání a politiky, a ta proběhla nepozorovaně, byla jemná, pozvolna vás svedla z cesty nesprávnými zkušenostmi, do nichž lidská stvoření malé víry zakořenila s lehkostí a poddajností, plynoucí z nevědomosti.

Panství ďábla nad lidstvem je před vámi, panství, které člověk přitáhl. Z tohoto důvodu je nutné, aby byl zastaven trochu víc. Vy víte, co ho zastaví! Vy víte, kdo ho zastaví!

Moji lidé, podívejte se v pravdě na sebe: odpadlictví vychází z vašeho středu, z mé církve. Proto jsem vás vyzval, abyste byli ostražití, silní ve víře, věrní Mně, abyste nesešli z cesty a nezapomněli, že má Matka je vaše Matka.

Posilujte se ve víře, stále se modlete [Ef 6, 18], modlete se v uplatňování mého Slova v praxi, zůstaňte věrní. Vy slábnete, když čelíte nemoci, slábnete na těle i na duchu, mé děti, kde je víra, kterou kážete?

Větší nákazy a pandemie přicházejí, jak vám již oznámil můj Dům, ale vy jste mu nepopřáli sluchu, a nyní se dožadujete uzdravení těla.

Země zvýší počet svých otřesů před tím, než ovlivní svou oběžnou dráhu. Děti, magnetismus Země byl změněn a vy jste nebyly varovány. Z vesmírného prostoru přicházejí síly, které pozměnily magnetické pole obklopující Zemi, proto oheň, který zůstává uvnitř Země, je přitahován touto vnější silou.

Buďte opatrné, mé děti, vážná zemětřesení čekají před lidstvem.

Moji lidé, Já vás neopustím, neopustím vás.

Vědomí lidských stvoření už není stejné, ale mění se, chystá se uznat tohoto žebráka Lásky, jenž klepe na dveře každého z vás.

Buďte trpěliví, nezoufejte, buďte Láskou a soustřeďte se na Mne. Můj Duch Svatý je povzbuzen, když se mé děti se otevřou jeho jednání.

Ať žádná událost vás nepřivede k beznaději, můj Dům zůstává pozorný k mým lidem.

Miluji vás věčnou Láskou.

Váš Ježíš
zpět