1142. Poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JDĚTE TĚSNĚ VEDLE MNE


Přitáhnete-li se ve svém srdci ke Mně a poznáte Mě na všech svých cestách, povedu vás ve všem, co budete dělat.

Když nemůžete poznat, že vás vedu, vaše srdce je příliš daleko ode Mne.

Když jdete těsně vedle Mne, uslyšíte Mě.

Ježíš


Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Jan 10, 27: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou.

Jer 33, 3: Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.

Iz 30, 21: A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva.

Ž 32, 8-9
8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
9: Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš.
zpět