1150. Poselství Ježíše ze dne 28. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OČIŠŤOVÁNÍ


Mnoho mých dětí ještě potřebuje očištění. Vstupujete do času velkého očišťování, protože vás připravuji na váš život tady se Mnou. Život na Zemi, jak jej znáte, nebude trvat příliš dlouho. Připravte se jít domů.

Pátrejte hluboko ve své duši po tom, co se Mi ještě nelíbí. Připravte své srdce, aby pochopilo, co od vás chci a udělejte nutné změny teď. Proste, potřebujete-li pomoc, ale už dál neotálejte, mé děti, nemáte nadbytek času jako dřív.

Učiníte-li tyto změny, můžete očišťování předejít.

Ježíš


Za 13, 8-9
8: Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude.
9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: "Hospodin je můj Bůh."

Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

Ez 18, 29-31
29: Avšak dům izraelský říká: "Cesta Panovníkova není správná." Mé cesty že nejsou správné,
dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné?
30: Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu.
31: Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský?

zpět