1151. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. dubna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

LIDSTVO SEVŘEL STRACH, PROTOŽE OPUSTILO VÍRU


Lidé Boha, Jednoho a Trojjediného:

Jako princ nebeských armád, přicházím k vám se Slovem z výše, abyste se přezkoumali, než nadejde čas.

Jsou slyšet zvuky, rezonují novými nemocemi a vakcínami a rozezněly se víc než zvony, víc než trubky, víc než legie, víc než zbraně, víc než vysvětlení člověka.

Boží lidé musí zůstat připraveni: Jednota je nepostradatelná, aby "vlna myšlenek" nepronikla lidskou mysl a nerozdělila marnými spory ty, kdo se rozhodli pro obrácení.

Nebe vás varovalo, abyste mohli pozorovat velkou změnu, v níž žijete, že jste v tomto okamžiku i v přicházejících časech drženi v zajetí. Nic nebude stejné: mějte na paměti, že pro člověka nic nebude stejné, proto lidská stvoření si budou připadat, že se ztrácejí v nových pravidlech světového řádu.

Masky těch, kdo vládnou, spadnou na zem a uvidíte je, jací jsou – "propagátory této války, kteří půjdou do ozbrojeného konfliktu."

Milovaní lidé Boha, člověk bude trpět hrůzou v očekávání neustálých mutací vyrobeného viru, až do doby, kdy zlo, které virus vytvořilo, bude demaskováno.

Lidstvo sevřel strach, protože opustilo víru.

Děti našeho Pána a Krále Nebe a Země: Podívejte se, znamení nebudou otálet, nebe vylije jeho bolest.

Ach, lidstvo! Trpíte postupně, jako někdo, kdo přistupuje k ohni, který roznítil vlastníma rukama!

Satan uchopil tuto generaci, mazaně oslepil lidskou mysl osobními domněnkami, aby lidstvo nešlo směrem k lásce, ale ke sporům, žárlivosti, ke vzpouře.

"TAJEMSTVÍ NEPRAVOSTI" je již připraveno, bude však poraženo, ale ne dřív, než nastane velká zkouška odpadlictví.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: Kdokoli má opravdovou víru, odolá a neodpadne. Ten, kdo opravdovou víru nemá, se nebude bránit. Zapomněli jste, že "pod ochranou Nejvyššího", jste zachráněni ze sítě Zlého.

Toto je čas spravedlivých. Dokonce i uprostřed utrpení obdrží pomoc. Toto je čas časů, a vy se musíte zasvětit naší Královně a Matce s opravdovým, jednoduchým a zkroušeným srdcem, a tímto způsobem věřící obdrží novou sílu, nové odhodlání, nové vítězství, protože náš milovaný Král a Pán Ježíš Kristus udělil své matce žezlo Pravdy, aby oddělil svůj lid od plevele.

Modlete se, milovaní lidé, modlete se srdcem, modlete se duší, modlete se smysly, modlete se, vy, kteří jste viděli, jak národy byly přemoženy osamělostí, která je předzvěstí umlčeného, bojácného a bezmocného lidstva.

Modlete se, přišla nemoc.

Modlete se, skrze podvod pomoci, byla Amerika ještě více zamořena.

Bezmoc maličkých je zvýrazněna tím, co se skrývá za mocnými, kteří si postupně podmaňují Boží děti.

Očekávali jste válku, přicházející s velkým duněním? Proto nerozpoznáváte časy války.

Ty půjdou od slov k činům, jeden bude obviňovat druhého, dokud nepozvednou své zbraně, a celé lidstvo bude trpět.

Snažně vás prosím, vás, kdo nerozpoznáváte znamení časů. Probuďte se dřív, než velké nebeské těleso bude zářit na obloze, jako šelma, blížící se k Zemi za bílého dne!

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jen ti, kdo mají opravdovou víru, budou moci cítit Boží přítomnost v těžkých chvílích.

OBRAŤTE SE TEĎ!
POSLOUCHEJTE! ZAPŘÍSAHÁM VÁS! DÁVEJTE POZOR, OBRAŤTE SE!

Připravte se v duchu, po Varování bude spravedlivý spravedlivějším a svatý svatějším.

MILUJTE LÁSKU LÁSEK! ZBOŽŇUJTE JEDNOHO A TROJJEDINÉHO BOHA, BUĎTE ČÁSTÍ JEHO LIDU.

Milujte naši Královnu, najděte v ní útočiště, v Utěšitelce zarmoucených.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
zpět