1157. Poselství Boha Otce ze dne 4. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PRO ČAS, JAKO JE TENTO


Postavil jsem vás tam, kde jste, kvůli času, jako je tento, ale tolik mých dětí uniká z tohoto místa.

Poznámka: V mém duchu jsem viděla, že Pán drží jemně svou rukou některé z jeho dětí na svrchní desce stolu, a pak, jak některé děti vyklouzly z jeho sevření a utíkají pryč. Viděla jsem, že si myslely, že nepřichází kvůli nim, aby obstály, a tak se pokusily samy zachránit ze svých těžkostí.

Mé děti, nedovolte svému strachu, aby prostoupil vašeho ducha, neboť Já chci, abyste se bály jen Mne. Když půjdete blízko Mne a každý den budete trávit svůj čas v mém Slovu, nemáte se čeho bát.

Dejte Mi své starosti. Odevzdejte sebe a svou životní cestu Mně. Dovolte Mi vás provázet a Já vás povedu pryč z místa, kde jste, a pak na tom budete lépe.

Dovolte Mi vás vést, neboť jsem vás zavolal pro čas, jako je tento.

Bůh Otec


Ester 4, 12-16
12: Esteřin vzkaz oznámili Mordokajovi.
13: Mordokaj však vzkázal Ester: "Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech židů.
14: Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato."
15: Ester dala odpovědět Mordokajovi:
16: "Jdi, shromáždi všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Nejezte a nepijte po tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třebaže to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu."

2Tim 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

1Petr 5, 6-8
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.

Př 3 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
zpět