[ 1159

1159. Poselství Ježíše ze dne 3. května 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Jezis

ŽÁDNÉ Z MÝCH DĚTÍ SI NESMÍ MYSLET, ŽE ZLÝ SI JICH NEVŠIMNE


Moji milovaní lidé:

Mé milosrdenství se vylévá na mé děti.
Přicházím, abych vám ještě jednou nabídl mou lásku.

Mou touhou je být přivítán všemi, aby stále mohli pít z mého nevyčerpatelného zdroje živé vody [Jan 4, 13-14].

Se zavřenými chrámy jsem našel otevřené domy v modlitbě.

Vše, o co vás žádám, není zbytečné, ale je bezprostředně zapotřebí, aby moji lidé pracovali a jednali v mé vůli.

Začali jste měsíc zasvěcený mé Blahoslavené Matce uprostřed nynějšího utrpení. Proto vás volám, abyste byli více duchovní, s ohledem na bezodkladnou naléhavost potřeby větší spirituality, aby vaše víra byla silná a pevná.

Dávejte pozor na mé výzvy, musíte prosit mého Ducha Svatého o schopnost rozlišování, nutnou k tomu, abyste mohli rozpoznat nynější znamení a signály.

Mé děti musí být neochvějné, musí zůstat silné a rozpoznat, že ďábel vás pokouší malými šipkami, aby vás zničil v závažných věcech, vzdaluje vás ode Mne, aby vás přivedl blíž ke zmatku, vytvářel svár a rozdělení; nepadněte do jeho spárů.

Moji lidé, tento čas je pro lidská stvoření mimořádně nebezpečný, musíte zůstat bdělí. Zlý vás zná, útočí na vás, abyste padli do jeho pastí jako novorozené děti. Zaplavuje vaši mysl pokušením, útočí na vás v myšlenkách a přivádí vás k použití vaší inteligence proti sobě samým a vašim bratrům, a nakonec vás odvádí ode Mne.

Musíte zůstat ostražití a být si vědomi, že žádné z mých dětí si nesmí myslet, že Zlý si jich nevšimne.

Ne, děti, on vás zná a ví, čemu vás má vystavit, abyste padli. Musíte si udržet víru, být si jisti, že Já jsem váš Bůh, že jsem Začátek a Konec, Cesta, Pravda a Život [Jan 4, 6; Zj 22, 13].

Moji lidé, vlci jsou hladoví a vrhají se na mé děti, aby je zostudili, ponížili a zesměšnili. Zůstaňte opatrní, abyste se nevydali špatnými cestami a mysleli si, že na jiných cestách si vás nevšimnou.

Satan a jeho říše zavedli do světa liberalismus, vedoucí mé lidi k naprosté bezbožnosti, aniž by rozpoznali ducha nepravosti [2Thes 2, 7], jenž pomocí klamu, zmatku a lží vás od nynějška vede k tomu, abyste se sami odsoudili, zeslábli a jednali ve stínu, když v lidském stvoření není víra pevná, a bere si vás jako nástroj k vykonávání svých zlých záměrů.

Kolik z mých lidí již odpadlo od víry! Pohrdají Desaterem, přijímají, co je proti Božímu Zákonu, stali se vykonavateli nemorálnosti, žijí v ateismu, slouží ideologiím a sektám, které jdou proti mému božství, slouží bez strachu Satanovi a patří k předchůdcům antikrista.

Moji lidé, budete čelit většímu odpadlictví než tomu, o kterém jsem se vám již zmínil: je to velké odpadlictví v mé církvi, v níž budete uctívat antikrista jako mesiáše, a to bude velké utrpení mých dětí.

Vyzývám vás, abyste se modlili kvůli zmatku, ve kterém žijete.
Varoval jsem vás, že tato současná nemoc bude mutovat a vy, mé děti, musíte učinit preventivní opatření v tomto čase, kdy ti, kdo přinášejí neštěstí mým lidem, ukazují svou moc nad lidstvem.

Vyzývám vás, abyste činili nápravu a modlili se za všechny, kdo se rouhali mému božství, protože přitáhli na národy velké pohromy.

Vyzývám vás, abyste se modlili za ty, kdo opovrhli voláním mé Nejsvětější Matky, vydali se zatracení a ignorovali výzvy k obrácení, které nejsou jen voláním k srdci těla, ale výzvou k úplné proměně, abyste mohli žít v plném rozsahu své sjednocení s mou vůlí "na zemi, jako i v nebi" [Mt 6, 10].

Můj lide, moji milovaní lidé, kolik neštěstí hrozí lidstvu, jak mnoho utrpení přichází z vesmíru, kdy se Země bude silně třást!

Já jsem hlas mluvící k poušti srdce lidí, aby se mohli vrátit ke Mně, a má Matka je ponoří do svého Neposkvrněného Srdce. Tam, pod její ochranou, víra bude růst a její ticho způsobí, že budete naslouchat mému hlasu.

Děti mé Matky, modlete se a připravte se zasvětit se mé Matce, plně vědomé nekonečné hodnoty zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci a buďte hodny obdržet Pečeť jako moji věrní, ve chvíli, kdy o tom rozhodne má vůle.

Nebuďte bojácní nebo neklidní. Moji lidé Mě poznají a jsou si vědomi, že Já je neopustím.

Moji lidé vědí, že nepůjdou jako sirotci, ale že mají Matku, která je miluje. Je to má Matka, ta, kterou jsem vám dal u paty mého kříže slávy a majestátu [Jan 19, 25-27].

"Pojďte ke Mně, kdo jste žízniví, Já vám dám živou vodu" a obnovím váš pancíř k duchovnímu boji.

Moji lidé jsou věrní a opravdoví.

Nebojte se, mé děti, "JÁ JSEM VÁŠ BŮH" [Ex 3, 14; Jan 8, 28].

Váš Ježíš

zpět