116. Poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NĚKTERÉ Z MÝCH DĚTÍ NEVIDÍ TEMNOTU, PROTOŽE V NÍ ŽIJÍ


Moji milovaní lidé,


hledám vás, jako ovčák své ovce.
Žijte v očekávání mého příchodu...

Tento čas duchovního růstu, v němž se přibližujete ke Mně, je srozumitelný pro ty, kteří jsou si vědomi, že tváří v tvář velkému zlu, které se blíží, vás připravuji, abyste byli jedno s Boží vůlí, která vše stvořila, a všemu odolávali s duchovním přesvědčením.

Ohlásil jsem se, abyste byli připraveni a čekali Mě se šlechetným duchem a čistým srdcem...

Ohlásil jsem svůj Druhý příchod...

Mé děti se samy zmátly. Oznámil jsem vám, že nepřijdu, dokud nejdříve nepřijde odpadlictví a neobjeví se muž hříchu, syn zatracení. Proč jste se nechali podvést? Těšíte se na něco, co nepřijde z mé vůle, ale z vůle člověka. Přijdu, až to budete očekávat nejméně, protože nejdříve uslyšíte zvěsti o válkách, a válka se uskuteční, až každý národ povstane proti každému národu a až smrtící nákaza a hlad budou větší, než je tomu nyní. Uslyšíte o mírových smlouvách, ale tento mír kvůli zradě nepřijde.

V dohledu všech mých dětí je zmatek. Budou trpět, dokud neustoupí lidská tvrdohlavost. Někteří se rozhodnou neobrátit se – budou to kati svých bratrů. Na Zemi bude panovat bezpráví, slabá srdce budou spojenci zla a kořistí ďábla, aby se naplnilo to, co je psáno.

Moji milovaní lidé, modlete se za Španělsko, bude zaskočeno, a ti, kdo Mě nemilují, budou bičovat můj lid, vyprázdní mé chrámy a zaútočí na mé vlastní bez strachu, ale s velkou zlomyslností.

Moji milovaní lidé, modlete se za Spojené státy, budou silně otřeseny. Společnost vstupuje do chaosu, bude prolita krev.

Moji milovaní lidé, modlete se za Peru a Chile, tyto milované národy budou otřeseny, budou velice trpět.

Moji milovaní lidé, jste mystické Tělo mé církve, nepokládejte za dobré, co dobré není. Špinavá voda, pokud ji nepozorujete pozorně, může být pokládána za čistou. Proto byste měli zaostřit svůj zrak a probudit své smysly, aby celé Tělo zůstalo v neustálé pohotovosti.

Modlete se za Spojené státy, tento národ zakusí bezpráví. Rasové nepokoje se vrátí, chaos se bude šířit jako nakažlivá epidemie.

Modlete se, děti, modlete se, sopka Etna vyvolá překvapení.

Modlete se, děti, modlete se, země se bude stále třást.

Lidské činy, které se staly daleko, už v minulosti způsobily, že se můj lid chvěl. Ve velkém měřítku se objeví znevýhodňování lidí.

Můj lid byl zaplaven frázemi, jež zbožňují Satana, volající po zabrání Země a mého Stvoření skrze halasné hudební skupiny "heavy rock" a jinými hudebními směry, v nichž lidské bytosti vstupují do nekontrolovatelných stavů a vzdávají se Zlému, který je posedne. Hudební skupiny užívají satanská gesta, aby zaplavily mé děti znameními, která používají stoupenci Satana.

Moji lidé, probuďte se! Hudba není tím, čím se zdá být. Přezkoumejte znamení, gesta, slova, s nimiž ti, kdo předvádějí muziku mým dětem, je klamou, aby je odváděli od pravé cesty a přidávali je do řad Satana. Nevolejte Satana, tímto činem mu otevíráte dveře, aby vstoupil do vašeho života, nedovolte, abyste byli částí jeho kořisti, kterou ďábel svěřil některým lidem, aby překroutil smysl života a věrnosti ke Mně. Za žádných okolností nenásledujte lidské idoly.

Buďte opatrní před těmi, kdo říkají: "Já jsem Kristus "...
Mnozí přijdou v mém jménu a budou to podvodníci lidstva.

Moji milovaní lidé, musíte se sjednotit v mých dílech a činech, musíte pohrdat nespravedlností a být milovníky pokoje. Nedávám přednost těm, kdo se vychloubají. Sjednoťte se s pokornými a prostého srdce – v nich ukládám mé Slovo. Nevěřte, že vlastníte celou Pravdu, nebuďte impulzivní, buďte pokojní. Některé z mých dětí nevidí temnotu, protože v ní žijí, a tak odmítají světlo, protože je neznají.

Moji milovaní lidé, můj anděl pokoje přichází, aby vám pomohl, a přichází hledat lidi s čistým srdcem, aby je zavolal...

Můj anděl míru přichází, aby otevřel utlačovaná srdce, aby obměkčil srdce z kamene, aby pomohl těm, kdo chtějí být zachráněni...

Pokračujte v povznášení duchovních smyslů cvičením smyslu hmatu.

Modlete se, aby mé učení nepadlo na suchou půdu. Je nutné, abyste uplatňovali tento smysl v praxi.

Lidský život se podobá kruhu, který je v neustálém pohybu. Uvnitř tohoto kruhu se nacházejí smysly jako výrony, které člověk vypouští do svého okolí, jako světlo ke svým bližním. Srdce, když je v těle, pulzuje, a tak dobré i špatné pocity se stávají zjevné v každém z vás.

Smysl duchovního doteku uvidíte v jeho náklonnostech. Podmiňuje, co dostáváte od svých bratrů, od svého okolí, a co očekáváte od života. Správně řečeno, náklonnost musí vycházet z nového srdce, a toto nové srdce dostanete, když se Mi odevzdáte v obrácení.

Děti, každé z vás se musí zdržet soudit svého bližního se sebeospravedlňováním, smíšeným se zvráceností, jelikož člověk má normálně sklon ke lži a pohrdá pravdou, a vnáší své náklonnosti do svého chování.

V tomto čase lidstvo pohřbilo náklonnosti, vaši bližní jsou buď překážkou, nebo požehnáním, jsou to jednoznačně dvě cesty: zase dobro a zlo, láska nebo nenávist, radost nebo stres, nuda nebo činnost. To je důvod, pro který vás vybízím, abyste se vnitřně obnovili duchem velkorysosti, a přáli si, abych vám v každém okamžiku posvětil vaše díla a jednání kvůli vroucí touze žít v mé vůli.

Lidská vůle dělá chyby v tom, co chce, a kvůli tomu, vzhledem k neposlušnosti člověka, se náklonnostem podařilo člověka oslepit, umlčet ho, uvést ho do hluchoty a způsobit mu duchovní ochrnutí. Mé děti, kdyby lidská bytost nedovolila svému lidskému chápání být osvětlena mým Duchem, pak by nerozpoznala, nebo nepochopila opravdové blaho mého království.

Milovaní, musíte vyjít z popírání, kvůli němuž Mě nechápete, neznáte Mě a nemilujete. Nemůžete jít dál a odmítat porozumět mému Slovu a říkat: "Nechápu, nerozumím Božímu Slovu". Aby duchovně slepý uviděl, potřebuje hojivou sílu mého Slova, musí se řídit mým Zákonem a přijít ke Mně, aniž by čekal, že najde stejné představy, které měl o Stvoření, nebo pravidlech mého Domu.

Pocity z náklonností člověka se nalézají na posledním místě světa. Vytvořili jste si svoji vlastní představu o tom, jaké jsou mé činy a jednání a uvízli jste bezprostředně v tom, co je pro vaše oči viditelné a pohrdáte tím, co pochází z mého Domu.

Proměna mých dětí přichází skrze znalost Mne, abych je mohl proměnit, a oni Mě chtěli poznat v Duchu a Pravdě. Pozvednou-li se vaše náklonnosti a zůstanou-li se Mnou, pak všechno dosáhne očekávané krásy.

Ten, kdo je moudrý, je vlídný, pokojný, milosrdný a – něco důležitého – nesoudí.

Moji milovaní lidé, pokračujte v očistě hmatu a berte v úvahu, že tělesný dotyk odpovídá náklonnostem v srdci člověka, který nezoufá, ale neochvějně čeká.

Vy si spojujete dotyk s pocitem vnímání něčeho konkrétního, a to není správné. Duchovní dotyk vede mé děti k životu v naději spásy a v pohlížení na cíl konečného setkání v extázi lásky, kterou Mi lidské stvoření stále nabízí v boji každého okamžiku. Můj lid nechce, co je správné, je zkažený a neuchovává si ani naději, ani víru v mé Slovo.

Drahé děti, pokračujte v probouzení smyslu hmatu. S jasným vědomím a ponořeny v naději, jděte v poslušnosti.

PRVNÍ DEN PÁTÉHO TÝDNE:
V tento den nabízím dar hmatu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie. Nabízím vám v této chvíli tento dar pro Boží slávu a pro dobro duší.

V každém přítomném činu zůstanou mé náklonnosti pozorné, aby neshromažďovaly, co chce smysl hmatu, a co vede k hříchu a uráží Nejsvětější Srdce.

Dejte mi sílu osvobodit můj smysl hmatu a přivést jej k práci a jednání pro dobro mé duše a mých bližních.

Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala za svého stoupence, vedla můj život, aby tak má cesta směřovala k setkání s tvým Synem.

PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:
Mám sklony k dobru. Od tohoto okamžiku nabízím své trvalé úsilí, aby tento dar byl učiněn více duchovním a dával přednost Boží touze po mé osobní spáse.

Nabízím osvobodit se od svého utrpení z nástrah hříchů, ve všem hledat Boží záměr a připomínat si jen dobro, které mi dal každý můj bližní a ve Stvoření velikost Věčného Otce.

Nechci už hřešit smyslem hmatu, odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys, protože jsem tvé stvoření, můj Pane, mě pozvedl z hříchu.

Už nechci být tím, co jsem, nechci stále vyvolávat špatné pocity, ani odmítat Boží dobrotivost, která mě vede k setrvání ve stavu milosti.

Nejsvětější Srdce, buďte podporou mých náklonnosti a veďte mě, abych si ponechal jen dobro.

Potlačím svou svobodnou vůli, podrobím ji a svěřím Nejsvětějším Srdcím, aby mě vzdálily od příležitostí k pochybení, a tak utvářely tento smysl, aby vedl mé náklonnosti jen pro dobro mé duše a abych mohl činit dobro mým bližním.

Nechť tento smysl hmatu touží po očistné vodě lásky Nejsvětějších Srdcí. Amen.

V POLEDNE:
S naší Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenám si své slabosti.

PŘED SPÁNKEM:
Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Nejsvětější Marie, k nimž se modlím, aby mi pomáhaly v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem.

Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.

Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi svůj život.

Nezapomeňte, mé děti, že dotýkat se rozněcuje lákavé pocity, ale ne vše, co přitahuje dotek, je správné. Zlato se třpytí, ale zlato není štěstím člověka.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět