1161. Poselství Boha Otce ze dne 7. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘEMÝŠLEJTE


Mé děti, v tomto čase se kolem vás přihodí mnoho událostí, které uvedou do chodu můj plán jak přivodit konec všech věcí na zemi. Nebojte se, až uvidíte, jak se tyto věci stanou.

Zbavte se náklonnosti ke všemu, co je na zemi, neboť to brzy pomine. Probuďte svou touhu po věcech nahoře, kde budete brzy se Mnou.

Přemýšlejte o své povaze a o svých opravdových motivech, když jdete vašim dnem, a kajte se, najdete-li tam hřích, který vám mohu odpustit.

Svět kolem vás je každou minutu temnější a brzy se stane utrpením pro všechny, kdo na něm žijí. Nechci, abyste byly mezi nimi.

Bůh Otec

Poznámka: Pokud jde o poslední řádek tohoto poselství, Pán mi dal pochopit, že jak postupujeme ke konci, zkoušky se stanou stále více intenzivní, aby přitáhly lidi ke kajícnosti, a že ti, kdo odmítnou Pánův očistný proces, budou prožívat očišťování v onom [pozdějším] čase. Nebýt mezi těmi, kdo jsou ještě zde, pak znamená, že Mu dovolíme, aby nás napravil a změnil teď.


Col 3, 1-6
1: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
2: K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
3: Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.
4: Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
5: Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.
6: Pro takové věci přichází Boží hněv.

Ž 7, 9: Sám Hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.

Da 12, 1-4
1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.
2: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.
4: A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.
zpět