1168. Poselství Matky Spásy ze dne 13. května 2020, ve svátek Naší Paní Fatimské.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

BOŽÍ ZÁKON ZŮSTANE V PLATNOSTI AŽ DO KONCE ČASŮ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám vám.

Jděte, aniž byste zapomínaly, že vás čeká věčná radost.

Jako mystické Tělo církve mého Syna, nemůžete změnit směr, na nějž vás povolal můj Syn: BOŽÍ ZÁKON.

Boží Zákon zůstane v platnosti až do konce časů [Mt 5, 17-18], a proto jakákoli podoba přizpůsobení se novotám okamžiku se neslučuje s Boží vůlí.

Bůh Otec zná osud všeho, co existuje, proto vám nedal Přikázání, aby lidská stvoření s nimi nakládala podle své vůle.

"Milovat Boha budeš nade všechno" není jen zákon pro lidské stvoření, není to jen Přikázání, je to povinnost každého lidského stvoření být v souladu s Otcem s náležitou důstojností, jakou zasluhuje Nejsvětější Trojice.

Chcete být aktivní součástí lidu mého Syna?

Jděte dlouhou, úzkou cestou [Mt 7, 14], jděte uprostřed trní, skal, kamení, bouří, pronásledování a jiných náhlých změn.

Musíte růst ve své spiritualitě, abyste mohly odolat útokům, jimž budete vystaveny na vaší cestě a neztratily svou víru.

Jako Boží lid, neochabujte, vyrůstejte, modlete se a posilujte svou důvěru v mého Syna a v tuto Matku, modlete se bez ustání [Mt 26, 41], modlete se jeden za druhého a tím se stanete jednotou, lidem, který se nezastavuje.

Ďábel oslabuje mé děti, proto musíte být posíleny naplňováním Přikázání, účastí na svátostech, na dílech milosrdenství, blahoslavenství a tím, že budete zbožňovat mého Syna s láskou a vždy jednat v jeho podobnosti.

Milované děti, zlo postoupilo mílovým krokem a mílovým krokem zeslábl člověk, protože odmítl vše, co znamená námahu, nápravu, vnitřní změnu, proměnu svého ega, aby mohl milovat službu mému Synu a neutekl před tím, co znamená změnu pro dobro jeho duše.

Ďábel pronikl do církve mého Syna, lidská stvoření nevědí kam jít, nevědí komu věřit nebo naslouchat, nenacházejí pravdu v tom, co se děje, protože neposlouchají, nečtou a nemají užitek z odhalení, v nichž jsme jim dali poznat Pravdu, aby nezůstaly ve zmatku.

Virus, který drží lidstvo bez dechu, pohroužené do beznaděje, omezené na zajetí, ustrašené a daleko od spirituality, je virusem, vytvořený člověkem v rámci války, ve které žijí velké mocnosti.

Je to virus vytvořený těmi, kdo zmanipulovali lidstvo, aby podnítili pohrdání Božím Zákonem, nemorálnost a lidské úchylky, a přivedli tak lidstvo k osamocení, ztrátě odvahy, neschopnosti a hladu. A když lidstvo vstoupí do války zbraní, bude připraveno přijmout antikrista.

Modlete se, děti, modlete se za lidstvo.

Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, bude trpět, bude trpět, tento lid bude trpět.

Modlete se, děti, modlete se za církev mého Syna, bude otřesena.

Milované děti, komunismus vypadá, že spí, ale svět uvidí jeho probuzení, až udeří na Evropu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se bude silně třást, počasí vám nedá oddechnout, znamení a signály nebudou čekat.

Děti: Víra, Láska, věrnost a sebejistota.

Nebojte se! Můj Syn je tady, živoucí, s tlukoucím srdcem, nebojte se.

Nemějte strach, tato Matka je se svými dětmi.

MOJE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Z MÝCH RUKOU MÉMU SYNU!

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět