117. Poselství Ježíše ze dne 1. listopadu 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ZANEDLOUHO VÁM BUDU VZAT. SVÁTOST OLTÁŘNÍ UŽ NEBUDE.


Moje drahé děti,

zanedlouho vám budu vzat. Svátost oltářní už nebude. Na oltářích bude jen chléb a víno jako symbol, který představuje poslední večeři. To bude ta velká "jednota", společná večeře Pána, kterou budou protestanti a katolíci spolu jíst.

Už nebude mše svatá, neboť bez proměňování se nedá mluvit o svaté mši. Místo ní bude falešné ekumenické učení, takzvané "Uctívání Boha". Nikdy tam nechoďte! Vyproste si ode Mne duchovní přijímání, neboť Já s vámi zůstanu navždy. V úkrytech bude slavena opravdová mše svatá, kterou, i když zřídka, budou sloužit moji opravdoví a věrní kněží. Tam jděte! Ale nikomu o tom neříkejte, neboť v očích kacířů se to bude pokládat za modlářství, které budou trestat smrtí. Vy se jich ale nebojte. Raději se staňte mučedníky, než byste Mě zapřeli a zatratili se.

Moji drazí maličcí, stojíte před velmi těžkým obdobím. Krev opravdových křesťanů bude prolévána jako voda. Ale nebojte se, vám všem dám milost, abyste vytrvali až do smrti. Do vašeho srdce vložím velkou vroucí lásku ke Mně a obrovskou touhu, abyste za Mne dali svůj život.

Pochopte, smrt neexistuje. Vaše mučednictví bude jen brána, kterou vejdete do věčného Světla, do věčného, úplného života, na nějž jste se na zemi připravovali a toužili po něm. Váš příchod do nebe bude pro vás nádherné naplnění a věčné odpočinutí.

Moji maličcí, buďte bdělí. Pozorujte znamení, žijte v neustálé připravenosti. Neznáte den, ani hodinu, náhle na vás udeří. Ať vaše srdce hoří láskou ke Mně. Přichystejte se na mučednictví pro Mne a byť by přišlo kdykoli, abyste dokázali říct "Ano".

To dokážete učinit jen tehdy, jsem-li vaším jediným pokladem, nadějí, věčným štěstím. Pokud mezi sebe a Mne nedáte nikoho a nic, bude vaše srdce svobodné. Já budu v něm, váš vykupitelský Král, k němuž toužíte jít ze všech svých sil. Takto se přichystejte, moji drazí maličcí, na nadcházející období, které se teď naplní. Žehnám vám překypující láskou mého srdce.

Přijměte mé posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšModlitba skrze Ducha Svatého


Ó, Nejsvětější Trojice, nepochopitelná jednoto, všemohoucnosti a věčná slávo! Otče, Synu a Duchu Svatý, velebíme a zbožňujeme Tě z celého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a celou svou silou.

Prosím Tě, vylij se na tento hříšný svět, zahrň jej svou milostí, neboť bez Tebe se všichni do jednoho ztratíme.

Přijď Duchu Svatý a vylij na nás Světlo tvé věčné lásky. Rozžehni Světlo v naší duši a mysli, abychom rozpoznali tvou svatou vůli a dokázali rozlišit dobro od zla.

Duchu Svatý, vylij na nás své Světlo. Rozhoduj v nás v každé životní situaci. Vnukni nám dobré rady a ochraňuj nás před pastmi Satana. Veď nás po úzké cestě, která vede k životu věčnému.

Duchu Svatý, nedovol, abychom se ztratili. Prosím Tě, abys Ty utvářel okolnosti a vytrhl nás z hříchu. Dej nám jasné vidění a přiměj nás, abychom si vždy zvolili dobro a cítili odpor k hříchu. Dej, abychom se vyhnuli každé příležitosti vedoucí k hříchu.

Přijď Duchu Svatý, veď nás a podpírej, ukazuj nám směr. Naplň naše srdce a duši bohabojností a láskou.

Duchu Svatý, padáme před tvé nohy, přiveď nás k opravdovému pokání. Dej, abychom rozpoznali své hříchy a abychom se jich nikdy více nedopustili.

Duchu Svatý, zpovídej nás a dej nám rozhřešení od břemena našich hříchů.

Přijď Duchu Svatý a obnov celý svět. Osviť jej svou svatou láskou a svou nekonečnou moudrostí.

Duchu Svatý, důvěřujeme v Tebe, prosíme Tě, přijď.

Amen.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět