1171. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. května 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Michael

JIŽ JSEM VÁS VAROVAL, ŽE TATO BITVA JE O LIDSTVO


Milovaní Boží lidé:


Buďte spojení v jednotě a bratrství Božích dětí.
Boží lidé, musíte být svatí, jako Kristus je svatý.

Požehnání zůstává na Božích dětech a dětech naší Královny a Matky, ačkoli každé lidské stvoření se musí chovat a jednat v podobnosti s naším Pánem a Králem Ježíšem Kristem, aby si zasloužilo toto požehnání.

Boží požehnání je vyléváno na celé lidstvo, i když se rozvíjí v lidských stvořeních, která se snaží, bojují za obrácení, činí pokání a nápravu za urážky, spáchané proti Nejsvětější Trojici, proti naší Královně a Matce a proti jejich bližním, aby mohly být hodny Božího milosrdenství. [Mk 11, 25; Ž 32, 5].

V tomto čase, kdy se zmatek závratnou rychlostí pohybuje uprostřed mystického Těla našeho Krále, musím vás volat k POSLUŠNOSTI, která je vyjádřena v Božím Zákonu a nemůže být změněna [Ž 19, 8-10].

Boží lid se musí najít v posílení ve víře ve všem, co přistupuje k církvi, a tudíž k mystickému Tělu našeho Krále.

V tomto čase lidské stvoření nezná utrpení, proto je nepoznává jako část odčinění, a když trpí, obviňuje Boha.

NESPOUTANÉ LIDSTVO ZNESVĚTILO TAJEMSTVÍ BOŽÍ LÁSKY, KTERÉ BŮH DAL ČLOVĚKU V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI, PŘED NÍŽ NEBESKÉ CHÓRY PROLÉVALY SLZY BOLESTI PRO TAK ZÁVAŽNÝ ČIN ČLOVĚKA.

Činy, které dávají sílu Zlému a povzbuzují ho, jsou toho druhu, že silně doráží na děti naší Královny a Matky. Bičuje je znovu a znovu, nyní nemocí, a pak zesílením této pohromy nemoci, aby přivedl lidi k zoufalství, dokud se lidské stvoření utrpením a bolestí nestane neschopné dál přežít v neustálé úzkosti.

Z lásky k Bohu Jedinému a Trojjedinému, z lásky k naší Královně, z lásky k vám, jako k Božím dětem, jsem vás již varoval, že tato bitva je o lidstvo, je bitvou mezi dobrem a zlem [Gen 3, 15], která se stává válkou mocností, dokud nedosáhne bodu exploze v použití bojových zbraní a pak, v politováníhodném použití zbraní hromadného ničení.

Uvědomte si, že křižovatky, na nichž stojíte, se budou zvětšovat stále víc, z úrovně na úroveň, z instituce na instituci, zahrnou společnost ve všech jejích dílech a činech a především, ducha člověka, aby podkopal víru v Boha.

Boží lidé, tato bitva přestává být bitvou a stává se dlouho očekávanou a obávanou světovou válkou.

Ideologie bojující o duše, poznají Boží děti. Rozlišujte, děti Boží, rozlišujte! Neuhášejte víru, buďte bdělé a opatrné, protože právě v tomto čase bude přemíra vlků v rouchu beránčím [Mt 7, 15].

Musíte rozlišovat, abyste nedávaly perly sviním.

UŽ DOST! UŽ DOST LIDSKÉHO ŠÍLENSTVÍ, DUCHOVNÍ SLEPOTY, KTERÁ VEDE JEN KE ZRADĚ A PRONÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO LIDU UŽ PŘEDEM.

Musíte mít na paměti, co se v historii spásy stalo těm, kdo neposlechli Boha a vzbouřili se proti Němu. Lidé této generace pro své bludy a znesvěcení nebudou ušetřeni. Budou se muset pokořit a uznat, že jsou hříšníky před Bohem.

V tomto čase ti, kdo touží po obrácení a jsou na ně připraveni, najdou k němu svobodnější cestu uprostřed ticha, které mezi lidmi převládá. Násilí se zamaskovalo nad celým lidstvem, aby je umlčelo – násilí, ano, aniž by si toho člověk všiml! Lidstvo je v zajetí, aniž pociťuje, že bylo zbaveno své svobody.

Nové náboženství vystoupí, aniž by si je Boží lid všiml. Náboženství bez duchovní potravy, kde Boží lidé žijí, jakoby praktikovali jiné náboženství. Dláždí cestu pro JEDINÉ NÁBOŽENSTVÍ tím, že uchvátí žezlo našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Objeví se šílenství člověka, upadající ekonomika si jej podmaní jednotnou měnou.

Bez morálky nebo podstaty… co čeká člověka?

Boží lidé, znamení a symboly jsou viditelné, můžete si vybrat.

Desky, které tvoří zemskou kůru, se pohybují neobvyklým způsobem a způsobují závažná zemětřesení velkého rozsahu.

Voda moří stoupá, dávejte si pozor, Boží děti!

Komunismus vstoupil do zemí Ameriky a přišel nářek, probudil se v této chvíli.

Padněte na kolena, "modlete se v tomto čase i mimo tento čas", nepodlehněte, udržujte svou víru živou a pulzující, Boží pomoc sestupuje z nebe.

Ten, kdo nevěřil, věří…
Ten, kdo nechodil, chodí…
Ten, kdo se na cestě zastavil, nechejte ho pokračovat v plné síle…

Toto je čas, ten a žádný jiný, to je ten čas pro vás, abyste se smířili s Nejsvětější Trojicí.

Toto je čas uchopit ruku, která se drží před každým z vás, ruku Královny a Matky celého stvoření…

S vírou, nadějí, bez nedbalosti, s modlitbou a praxí modlitby, se skutky, s odpuštěním a jistotou.

Svatý archanděl Michael
zpět