118. Poselství Matky Spásy ze dne 25. listopadu 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VAROVÁNÍ SE BLÍŽÍ, UDRŽUJTE SVOU LAMPU ROZSVÍCENOU...


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

se začátkem adventu by každé z vás mělo být připraveno být částí duchovního významu narození mého Syna.

Děti, udržujte plamen víry, naděje a dobročinnosti hořící, aby toto nové víno lásky mého Syna nechybělo v srdcích vás, jeho dětí. Buďte si vědomy své účasti na mystickém Těle církve, jejíž hlavou je můj Syn.

Vy jste svíce, které nezhasnou, a je jedno, jak silně může vítr vát...
Jste svědectví lásky, kterou můj Syn vložil do srdce každého člověka...

Na začátku tohoto mimořádného adventu byste měly obnovit zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci mého Syna a mému Neposkvrněnému Srdci.

Vírou byste si měly zachovat jistotu Boží ochrany. Hvězda z výše vás v každém okamžiku povede, pokud neoddělíte lidskou vůli od naplňování vůle Boží.

V tomto čase hledejte opravdové pokání, to, které je zrozeno z vašeho nejhlubšího nitra, odkud se rodí opravdová bolest z urážek spáchaných proti Bohu a bližnímu.

Lidstvo se obrací proti církvi mého Syna, poukazuje na její vinu a podrývá ji. Nedostatek modliteb mezi mými kněžími omezuje jejich schopnost rozlišovat, aby hřích nazývali hříchem. Lid mého Syna se stal zvráceným a je mocným magnetem, který přitahuje očistu na lidstvo, jednu za druhou, v odpovědi na lidská provinění a na naléhavost vyburcování lidského svědomí, aby lpěl na Bohu, jediném a trojjediném, a ne na lidech.

Kdokoli z vás vkládá svou víru v člověka, zdegeneroval a upadl do svého nejprimitivnějšího stavu a zaměňuje to, co je Boží, s lidským. Boží člověk musí odmítat chválu, neboť lidské ego se raduje z takových poct a má sklon k tomu, aby ten, kdo je dostává, se pokládal za jiného a lepšího, než jeho bratři a pro ně nepostradatelného, aby byli spaseni.

Ten, kdo přijímá pocty se samolibostí a nachází v nich potěšení, se dopouští velkého omylu, stejně jako ten, kdo zahrnuje zbytečnými poctami dítě Boží, místo samotného Boha, jemuž náleží všechna čest a sláva.

V těchto rozhodujících okamžicích plných zmatku, některé z mých dětí, s touhou konat dobro, udělají ze svých bližních dříví na otop a budou je házet do ohně přehnaného vychvalování, které kazí lidská stvoření.

Vzhledem ke zlé vůli existující v lidstvu, život bez pokání za spáchané hříchy zatvrzuje lidská srdce a lidé pokračují ve zlém jednání s větší frekvencí a silou, dokud se zvyk nestane částí každodenní práce a činů člověka. Proto jdou duše tak rychle od vlažnosti k zapomnětlivosti a od zapomnětlivosti k neustálému opakování hříšných činů, aniž by je někdo uvedl na pravou míru.

V tomto čase, který je tak náročný pro ty, kteří chtějí zůstat na cestě Pravdy, můj Syn pro vás připravil sérii pravidel, jak probudit vaše duchovní smysly. S tímto cvičením bude člověk milovat to, co je Boží a pohrdat tím, co je světské.

Mezi člověkem a Duchem Svatým musí nastat jednota, aby lidstvo nebylo oklamáno. Každý, kdo vzdává čest člověku, zahyne s člověkem. Ti, kdo jsou uctívači model, rebelové, ti, kdo zrazují, bezbožní, podvodníci, budou Mnou poraženi.

Jako jitřní hvězda zářím uprostřed pokorných, kteří jsou cvičeni v duchovním růstu na Boží cestě: V lásce, milosrdenství, svatosti, pravdě, odvaze a trpělivosti, aby pšenice mohla zářit, jakoby ji osvětlovalo slunce.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, být křesťanem, není titul, není to jméno, není to označení příslušnosti k náboženské organizaci, nebo znamení uznání. Je vyvrcholením života, smrti a vzkříšení mého Syna pro vykoupení světa.

Můj Syn vám zanechal nebe a je povinností každého člověka je získat pro sebe. Věčný život vám není zaručen, nejste-li opravdové Boží děti mého Syna a vášniví ctitelé Boží vůle.

Beru za ruku lid mého Syna, abych jej přivedla k novému životu. Člověk se musí znovu narodit se srdcem těla, věrný, naplněný pokojem, se smysly očištěnými Boží vůlí a vědomý si skutečné hodnoty kříže.

Mé děti, neodmítejte úsilí, utrpení, nebo bolest, způsobené změnou člověka, zvyklého líbit se svému egu, chtějícího se stát člověkem, který žije v neustálém cvičení naplňování Desatera, lásky k bližnímu, v prožívání stálého boje proti svým touhám a vášním a vyžadujícího od sebe větší znalost mého Syna, jeho díla a jednání, aby se stal lepším a byl blíže mému Synu.

Nechci lidi, kteří jen všechno slepě opakují, ale lidi, jimž je jasné, že pro následování pravé cesty se zralou vírou a připraveností ke zkouškám, musí vstoupit na cestu mého Syna a toužit jít vzhůru, a být si vědomi velikosti být dítětem Boha a být schopni volat Ho s láskou a důvěrou: "Otče náš, jenž jsi na nebesích..." [Mt 6, 9].

Lid mého Syna nejsou pouze nějací lidé. Nejsou to lidé, kteří vzdávají hold světu, ale jsou to lidé, kteří ctí a milují Boží Slovo a odmítají svět a jeho intriky...

Lid mého Syna nezakrývá hřích nebo neuzavírá smlouvy s ďáblem, protože ví, že zájmy Zlého vedou lidstvo k vyhlášení náboženství, které bude uctívat Satana...

Víte velmi dobře, že Zlý chce zvítězit nad církví mého Syna. Nezapomeňte uctívat mého Syna nejen ve svatostánku, ale v každém činu a práci, jimiž podáváte svědectví lásky, o níž tvrdíte, že ji máte k mému Synu. Je mnoho těch, kteří se shromažďují v chrámech za účely tak odlišnými od těch, které skutečně požaduje můj Syn!

V tomto čase jsou chrámy užívány jako amfiteátry, těžce urážející Nejsvětější Srdce mého Syna uvedením podněcovatele hříchu do srdce církve, jejíž jsem Matkou. Rouháte se těmito činy...

S rozechvěním a údivem se dívají nebeské zástupy z Domu Otce na ty, kdo přijímají mého Syna ve stavu smrtelného hříchu a připravují si své vlastní odsouzení. Je toto svatá církev mého Syna? Není. Je to církev člověka, církev lidské vůle.

Roním slzy, když se dívám na utrpení lidu mého Syna.... Očista je nutná.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, jejich utrpení nekončí, naopak, narůstá. Moc si přisvojuje vůli lidu. Roční doby se obrací, půda se třese.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, znovu trpí, hřích překypuje, kajícnost je zapomenuta.

Modlete se, děti, modlete se, voda vystupuje na zem. Modlete se za Japonsko.

Modlete se, děti, modlete se, nová spojenectví jsou jen falešné naděje. Zrada si razí svou cestu: modlete se za Kolumbii.

Modlete se, děti, modlete se za Čínu. Bude udržovat lidstvo v strachu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, odčiňte zavrženíhodné činy, jimiž lidstvo těžce uráží mého Syna.

Zrazujete jeden druhého... Rozpoznejte toho, kdo nemiluje mého Syna a uchvacuje jiné lidi falešnými slovy. Takto jedná Satan, když staví člověka proti jeho bratru.

Udržujte svou lampu rozsvícenou, Varování se blíží...

Netřeste se před zlem, třeste se, když urážíte Boha.

Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Povedu vás za ruku před trůn Nejsvětější Trojice.

Nebojte se, děti, nebojte se. Buďte duše, které zbožňují mého Syna, milují Ho a konají nápravné činy za ty, kdo Ho urážejí.

Jako Matka lidstva předám svému Synu jeho svatý lid.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět