1181. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. června 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

BUĎTE STÁLE PEVNÍ A PRAVDIVÍ


Milovaní Boží lidé:

Přicházím k vám ve jménu nebeských zástupů se Slovem Pravdy v ústech, abych vyhlásil:

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Už nepohrdejte příležitostí k modlitbě k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, aby vám Duch Svatý pomáhal ve vašem duchovním růstu.

Je třeba, abyste v tomto mimořádném okamžiku pro lidstvo, prosili o to, co vám chybí a byli poslušní hlasu Ducha Svatého [1Thes, 19-21].

Vedou se bitvy duchovního a morálního řádu, církevního řádu a s myšlenkami, které vyjdou na světlo, v pokusu potlačit vaši víru.

Neváhejte, buďte stále pevní a pravdiví, ukažte, že patříte Kristu bez strachu a my vám přijdeme na pomoc.

Uvnitř církve nejsou její příslušníci všichni stejní, ale v něčem se musí sjednotit: ve věrnosti a lásce k Bohu. To, co je duše s ohledem na tělo člověka, je Duch Svatý s ohledem na Tělo Kristovo, kterým je církev. Duch Svatý pracuje v církvi stejně jako duše ve všech údech jednoho těla.

Nebojte se zpráv o potlačení eucharistické potravy. Chtějí vás zmást, aby podkopali víru Božího lidu.

Svobodné zednářství použije své největší zbraně proti dětem naší Královny Nebe a Země a Matky, ze strachu, že je rozdrtí "Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama" [Zj 12, 1].

Pokračujte v plnění povinností stavu Božích dětí, které oblékají svátosti jako štít, blahoslavenství jako obuv, skutky milosrdenství jako křídla k nohám, Přikázání jako meč a lásku k Bohu a bližnímu jako svůj odznak.

Modlete se kvůli opakujícím se nemocem, které se znovu objeví.

Modlete se kvůli pohromám velkých zemětřesení.

Modlete se za Francii a Německo, které trpí.

Modlete se kvůli účinkům vody na kontinenty.

Děti Boha a naší Královny a Matky Nebe a Země, kontinenty se od sebe vzdalují.

Slunce vyzařuje teplo, které ovlivňuje Zemi a člověk, který nevěřil, bude přemýšlet o tom, co mu nebe oznámilo, a v té chvíli se bude třást strachem a zděšením.

Thajsko těžce trpí, bude se třást a voda ho zaplaví.

Zkoušky lidstva nebudou dlouho čekat, a to, co zneklidňuje člověka, přichází. Ekonomika slábne a padá, následuje jednotná měna jako první krok v ovládnutí světového řádu.

Boží lidé, udržte si víru, toto není čas k vrávorání, je to čas k tomu, abyste především zůstali věrní.

Člověk nemá pokoru, aby nejdřív hledal Boha, a pak se podíval na sebe, Vy, vy jste jiní, buďte světlem uprostřed temnot, které se vrhly na zem [Mt 5, 16].

Buďte neúnavní hledači Krista. Plavte se v bouřlivých vodách uprostřed hurikánů a cyklonů a uvědomte si, že spolu s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem můžete vše.

Nemějte strach, musíte soustředit své myšlenky na našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aby vaše víra neochabla a abyste vlastnili milost a plnost Ducha Svatého – jistotu Boží pomoci.

Nenechejte se odradit, když některá lidská stvoření ztratí svou víru, pozvedněte zrak a roztáhněte své ruce k vaší Královně a Matce.

Člověk nemůže pochopit, že lidské věci jsou pomíjivé, a proto zanedbává svou duši.

My, vaši společníci na cestě, vás neopustíme.

Modlete se s vírou, modlete se s pokorným srdcem a obdržíte požehnání, která vás na cestě posílí.

Ve jménu Nejsvětější Trojice.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael

zpět