1182. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDU MÍT OČIŠTĚNOU NEVĚSTU


Má přítelkyně a já jsme si v neděli ráno posílaly e-maily o pokračujících strašných nepokojích a přemýšlely jsme, jestli přímo nepovedou ke všem ostatním událostem konce času, o nichž jsme obě věděly, že přicházejí. Napsala všechno, co jsem také cítila, a já jí řekla, že jsem se již dlouho snažila, a snažím se získat pro nás u Pána více informací.

Několik hodin později jsem uctívala Boha v písni (*) roku, kdy jsem byla zachráněna a začala jsem v duchu vidět lidi, které jsem znala, jak leží na ulici blízko mého domu. Jejich vnitřnosti byly vytrženy z jejich těl, a ta ležela tiše, zkroucená a bez pohybu. Nikdo nepřišel si je vyžádat a slyšela jsem jen ticho v tomto malém městě v horách, ale nebylo mi ukázáno proč. Nebyli tam ani ptáci, kteří by zpívali, a ptáci tady zpívají pořád. Scéna se zaostřila na těla a viděla jsem v jejich tvářích roky velkého utrpení, vědouce, že tito lidé nebyli opravdoví věřící, poznala jsem, že to museli být přeživší z nějakých velkých událostí konce času. Nebylo mi ukázáno, co je zabilo (**), ale zvířata přicházela do města kvůli nedostatku potravy a roztrhala jejich těla na kusy.

Mé drahé dítě, jak víš, nic není v pořádku ve vašem světě. To, co nyní vidíš, je předběžný pohled na chaos a násilí, které má ještě přijít.

Když budete dbát mých varování a poslouchat, co vám říkám, budete trpět velmi málo, ale budete-li pokračovat jako dosud, bez poslušnosti, pak čas, v němž budete ponecháni na zemi, bude vskutku mučivý.

Rozhodněte se moudře. Není to má vůle, že trpíte, ale žijete v čase mé očisty a Já budu mít očištěnou Nevěstu.

Ježíš


Ef 5, 27: Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

Žid 12, 1-8
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
4: Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.
5: Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.
7: Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?
8: Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.

Lv 26, 20-28
20: Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.
21: Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy.
22: Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.
23: Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,
24: i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.
25: Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.
26: Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.
27: Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,
28: i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.

Iz 18, 1-6
1: Běda zemi okřídleného hmyzu při řekách Kúše;
2: posílá vyslance po moři, po vodní hladině v plavidlech šáchorových. Jděte, poslové hbití,
k urostlému pronárodu s lesklou pletí, k lidu daleko široko obávanému, k pronárodu nesrozumitelné řeči, který poražené pošlapává, jehož zemí protékají řeky!
3: Všichni obyvatelé světa, vy, kdo přebýváte na zemi, až se vyzdvihne na horách korouhev, uvidíte, až se zatroubí na polnici, uslyšíte.
4: Neboť Hospodin mi praví toto: "Klidně budu přihlížet ze svého stanoviště, budu jak sálavé horko v záři slunce, jako rosný oblak v horku žní.
5: Přede žněmi, když odkvete réva a květenství se promění ve zrající hrozen, tu se jalové výhonky odřežou vinařským nožem a odnože se odstraňují, vylamují.
6: Vesměs budou zanechány dravému ptactvu hor a zvířectvu země, takže dravé ptactvo na nich stráví léto a veškeré zvířectvo země na nich bude zimovat."

Jr 7, 30-33
30: Judští synové se dopouštěli toho, co je zlé v mých očích, je výrok Hospodinův. V domě, který je nazýván mým jménem, postavili ohyzdné modly, a tak jej poskvrnili.
31: V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl.
32: Proto hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: Tófet ani Údolí syna Hinómova, nýbrž Údolí vraždění. V Tófetu se bude pohřbívat, a až nebude místo,
33: stanou se mrtvoly tohoto lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu, jež nikdo nevyplaší.


Poznámky překladatele:
(*) Druh uctívání Boha ve zpěvu zvláštního druhu písní v evangelikální denominaci v USA. Příklad: https://www.youtube.com/watch?v=oygWkvT12z4

(**) Náš Pán nechal Glyndu Linkous spatřit účinky vakuových bomb (termobarické zbraně), vyvinutých k usmrcení všech živých tvorů v dosahu tlakové vlny výbuchu, primárně zničením jejich plic. I když jsou zakázané mezinárodními úmluvami, jsou ve výzbroji ruské armády a patrně i armády USA.
zpět