1187. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PÁN NÁM ŘEKL, CO SE STANE TEĎ A V BUDOUCNOSTI


Neděle, 7. června 2020:

Minulý týden jsem pročítala několik starších poselství a hledala jsem, kde by nám Pán mohl říct cokoli o době, v níž teď žijeme, a doufala jsem, že najdu vodítko k tomu, co bude následovat.

Dnes jsem nic nehledala. Právě jsem chtěla zavřít záložku, na jejíž založení si už nevzpomínám, která vedla na webovou stránku JPH, (*) ale na ní bylo ukázáno TOTO POSELSTVÍ. Nebyla jsem na té stránce celý den – nevzpomínám si, že bych je tam viděla od doby, co jsem je tam zavěsila v roce 2017.

To, co předpovídá, že bude následovat, není dobré, ale kdo je předem informován, je lépe připraven. Myslím, že všichni dáváme přednost vědět než nevědět. Kéž náš Pán bude mít velké milosrdenství s námi a s těmi, které milujeme.


AMERIKA PADNE


19. dubna 2017:

Velká bouře přichází do země Ameriky, bouře, která přinese velký chaos a mnoho nerozhodnosti na vysokých místech. Amerika je na pokraji války, ale její generál není připraven.

Ohně budou hořet napříč Amerikou a bude plná občanských protestů. Rozdělený lid nemůže obstát a nepřátelé Ameriky se chopí okamžiku k invazi. Amerika padne do rukou svých nepřátel, protože se ke Mně obrátila zády a už nemá moji ochranu.

Připravte se, moji lidé, neboť válka přichází do Ameriky a také do jiných zemí. Konec je u vás, neboť všechna má Slova budou v této generaci naplněna. Uvidíte vystoupení Zlého, ale budete bezmocní zastavit, co se musí stát, abych vás mohl přivést ke Mně domů a očistit tuto zemi.

Buďte silní, buďte stateční – stůjte si pevně za svou vírou ve Mne a neodvracejte se od ní, neboť to je největší nebezpečí. Nemějte strach z těch, kdo mohou zabít tělo, bojte se jen toho, kdo může zabít tělo i duši. Nebojte se veřejně hlásat mé jméno, neboť Já budu s vámi, když to učiníte, a budu k vám velmi milosrdný.

Ježíš


Mt 10, 17-35
17: Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,
18: budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
19: A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.
20: Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
24: Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
25: Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!
26: Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
27: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;(*) Poznámka překladatele:
JPH – Just Praise Him – Jen Jej chvalte: jméno webové stránky Glyndy Linkous.
zpět