119. Poselství Ježíše ze dne 28. října 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


DNES VAŠE ÚLOHA SMĚŘUJE V PRVÉ ŘADĚ K ZÁCHRANĚ DUŠÍ


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,

jste mou velkou radostí. V nebi se svatí andělé a především má Nejsvětější Matka raduje spolu se Mnou z duší, které jsou zapálené v Boží lásce a snaží se obrátit v skutky Boží přikázání.

Moji maličcí, vy jste již skutečně šťastní na této zemi, neboť žijete osmero radostí, podle míry vaší víry a důvěry ve Mne. Vaše radost bude úplná v nebi a potrvá navěky věků. Zatím se jen stupňuje a v nedohledných činech lásky a radosti se naplní.

Nedokážete pochopit nebeskou radost, štěstí a dokonalý, věčně šťastný život, který Bůh připravil těm, kteří Ho milují.

Moji maličcí, zůstaňte na této cestě. Nejhlavnějším cílem vašeho života nechť je záchrana duší, neboť jedině to má pro Mne smysl a hodnotu. Pro tento úkol jsem vás stvořil, a to je můj plán s každou duší. Řekl jsem: "Hlásejte evangelium každému stvoření!" To se vztahuje na každého pokřtěného člověka, neboť hlásání evangelia je nejdůležitější potřebou, největší, jakou člověk může mít. Je to moje učení a Já jsem se na tento svět narodil, abych vám oznámil Slovo mého Otce. Proto se po mém nanebevstoupení na vás vylil Duch Svatý, aby vám připomínal všechno, co jsem vás učil.

Moje děti, kdo zná evangelium a proměňuje je v činy, ten už má věčný život tady na zemi. Rodiče, učitelé a každý člověk odevzdá tento největší poklad dál tím, že s evangeliem seznámí lidi, žijící v jeho okolí. Věřte, že to je vaším nejdůležitějším skutkem.

V dnešní době bude pravé evangelium znetvořeno do svého protikladu a důraz se bude klást na pomoc chudým, což je druhořadé, neboť duše je mnohem vyšší rasa než tělo. Život duše trvá věčně, zatímco tělo bylo prach a stane se prachem. Proto je třeba nejdříve předat dál duchovní poklady a duši pomoci ke spáse, neboť pro Mne je milejší, když se duše spasí i tehdy, když člověk umře hladem. Jako Lazar u brány bohatého člověka, neboť ho utěším a odškodním navěky.

Ale když člověk dostane jen materiální pomoc, bude jako bohatec, který měl všechno, ale ve své lakomosti Lazarovi nepomohl, a proto byl zatracen. Z tohoto biblického podobenství velmi dobře vidíte ten rozdíl.

Proto vám říkám, abyste důraz kladli na duši. Svatý Pavel píše, že v první řadě musíte zmírnit nouzi vašeho duchovního bratra. To proto, aby kvůli vám velebil Boha. Neboť když pomůžete nevěřícímu, ten naplní svůj žaludek, pak Mě bude proklínat, a to povede k jeho zatracení.

Ale věřící svou víru posilnil, když zakusil, že jeho duchovní bratr mu pomohl v jeho nouzi.

Moji maličcí, to všechno jsem vám řekl proto, abyste jasně viděli v tomto chaotickém čase. Ďábel mele z posledního, a ví, že je blízko konec jeho vystoupení. Brzy ho spoutám na tisíc let a pak už nedokáže na zemi nic provést. Nebude moci pokoušet, klamat, ani ničit. Teď vyvolává největší ničení, neboť útočí přímo proti duším. Rozsévá falešné učení, plevel mezi pšenici, a tím zmýlí velké množství lidí, které chce uvrhnout do zatracení.

Proto, moji maličcí, dnes vaše úloha směřuje v prvé řadě k záchraně duší. Hlásejte jim čisté, nefalšované učení evangelia a povzbuzujte je k dodržování mých příkazů. Především hlásejte konání pokání a to, že existuje zúčtování, očistec a peklo.

K tomu vám žehnám, moji maličcí, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mk 12, 29-30:
29: Ježíš odpověděl: "První je toto: Slyš Izraeli! Hospodin, náš Bůh je jediný Pán.
30: Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět